Norges Kvinne- og familieforbund(K&F) forlanger et sterkt fokus på pensjonspoengene, kallet ”omsorgspoeng”, for familiebasert omsorgsarbeid, når Folketrygden nå får en høyst påtrengt gjennomgang!
Stortinget innførte 1992, etter initiativ fra K&F, at minimum tre
omsorgspoeng pr. år automatisk gis den som mottar barnetrygd for førskolebarn.
Etter søknad fra personer som påtar seg tyngende pleie og pass av
institusjonstrengende funksjonshemmede og eldre familiemedlemmer, får også disse
de samme tre poengene. Men ”omsorgspoengene” har kun betydning for fremtidig
alderspensjon, ikke for andre trygdeordninger som for eksempel opptjening av
uføretrygd.

Samfunnet roper på foreldre med tid og unge! Kommunene klarer ikke å skaffe institusjonsplasser til alle som trenger det: Mange foretrekker å jobbe deltid eller å gi avkall på lønnet arbeid for å ta omsorgsansvar for egne barn og pleietrengende, kombinert med offentlige tilbud der det er lagt til rette for det.

Hvis politikerne ønsker at kvinner- og helst også menn- i fremtiden skal velge å redusere sitt lønnede arbeid og påta seg omsorgsansvar for familiemedlemmer på hel eller deltid, må dette arbeidet tas alvorlig!
Norges Kvinne- og familieforbund hilser gjennomgangen av Folketrygden velkommen .Tiden er overmoden for å oppjustere antall ”omsorgspoeng”- og disse må selvsagt gjøres likeverdige med andre pensjonspoeng.

For ytterligere informasjon, ta kontakt med
forbundsleder Bjarnhild Hodneland, tlf.: 55193012/55186493,mobil:92893155,
nestleder Bente Nygård, tlf.: 63997506, mobil: 97632550, eller informasjonsleder
Wenche Solberg-Hansen, tlf.: 22478380, direkte 22478389, mobil:
91772584.