K&F har 28.7. sendt brev til alle politiske partier. Svarene legges inn fortløpende:

OMSORGSLØNN – en viktig sak for neste Storting og regjering!/>

Norges Kvinne- og familieforbund krever at staten overtar ansvar for omsorgslønnen, oppgraderer og forbedrer den.    />/>

Omsorgslønn er lovfestet, men det er opp til hver enkelt kommune å vurdere omfang og lønnsnivå.  />Omsorgslønn gir heller ikke fulle rettigheter mht sykepenger og feriepenger. At familie tar seg av sine nærmeste, sparer det offentlige for store summer i forhold til om all pleie skal gjøres av offentlig tilsatte.  />Det er derfor viktig – og fortsatt rimeligere for helsebudsjettene – at de som utfører pleie og tilsyn får en lønn de kan leve av, og en økonomisk sikkerhet. Dette gjelder også dersom omsorgspersonen må tre ut av arbeidslivet for å utføre omsorgen, og senere blir sittende igjen alene uten å ha opptjent pensjonsrettigheter.  />/>

For å skape en rettferdig ordning, må omsorgslønn legges inn i trygdesystemet og følge samme retningslinjer i hele landet./>

Norges Kvinne- og familieforbund forventer at denne saken følges opp av alle politiske partier i valgkampen./>

Og her er svarene vi har fått:/>

Fra Fremskrittspartiet 31.7.09:/>

Vedr. Omsorgslønn/>

Jeg viser til brev fra Norges Kvinne- og familieforbund, datert den 28. d.m., der det stilles spørsmål til de politiske partiene om hvordan vi vil forholde oss til at ansvaret for omsorgslønn legges til staten og folketrygden./>

I den anledning vil jeg vise til behandlingen av Innst. S. nr. 24 (2008-2009) i Stortinget, i november 2008, der Fremskrittspartiet, sammen med Venstre, fremmet forslag om at ansvaret for omsorgslønn skulle overføres til staten for å oppnå lik behandling og riktig nivå på ytelsen over hele landet. Fremskrittspartiets representanter i Stortinget har også tidligere, ved flere anledninger, tatt til orde for en slik utvikling./>

Jeg vedlegger linken til ovennevnte innstilling der det fremgår hvordan de forskjellige partiene stilte seg til omsorgslønn, da saken ble behandlet i Stortinget i november 2008. http://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Publikasjoner/Innstillinger/Stortinget/2008-2009/inns-200809-024/3//>

Med hilsen
/>FREMSKRITTSPARTIETS />STORTINGSGRUPPE
Harald T. Nesvik, stortingsrepresentant

( NB: her er hele saken som det vises til: http://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Publikasjoner/Innstillinger/Stortinget/2008-2009/inns-200809-024/?lvl=0 )/>

Fra Høyre 4.8.09:/>

Høyre er enig med Norges kvinne- og familieforbund om at omsorgslønn er svært viktig for å sikre en økonomisk kompenasjon for pårørende som utfører viktig omsorgsarbeid. Den omsorgen vi får fra våre nærmeste er særlig verdifull, og må verdsettes. Høyre mener imidlertid at tjenestetilbudet må utformes nærmest mulig brukerne, og at ordningene må være så fleksible at de kan tilpasses det enkelte menneskes situasjon. De folkevalgte i kommunene kjenner brukerne på sitt hjemsted best, og har bedre forutsetning for å sørge for at omsorgslønnen tilpasses den enkeltes situasjon, og sees i sammenheng med andre tjenester til brukerne. Vi frykter at en statliggjøringen av ordningen vil føre til en mer byråkratisk og mer firkantet forvaltning

Med vennlig hilsen

Kristin Holm, Helsepolitisk rådgiver, Høyres Stortingsgruppe, Tlf 23312321 /91616448

Fra Arbeiderpartiet 5.8.09:

Vi takker for innspillet om omgjøring av omsorgslønn til statlig ytelse./>

Arbeiderpartiet vil fortsatt ha omsorgslønn som en kommunal ytelse for å se dette i sammenheng med de øvrige ytelsene som den aktuelle familien har behov for. Vi har lagt inn føringer fra statens side om at omsorgslønnen minst skal være på nivå med hjemmehjelps satsene./>

Vi tar imidlertid med oss innspillet deres i vårt videre arbeid./>

Med vennlig hilsen
/>Arbeiderpartiets stortingsgruppe, />Turid Hellgren, />førstekonsulent/>

Fra Venstre 6.8.09: />

Takk for din henvendelse til Venstre. Vi har allerede foreslått en bedre ordning for omsorgslønn, og er klar over praksisen med ulik lønn og antall timer i kommunene. Vi gjorde en undersøkelse på dette i 2007 og fant ut at det varierte med mellom 3500 kr måneden og til 7500. I tillegg var det alt for få timer som ble innvilget. Så her er vi helt enige med dere.

mvh
Anne Gamme/>
/>Helse – og sosialpolitisk rådgiver, />/>Venstres stortingsgruppe/>
/>Tel: +4723 31 34 89, />/>Faks:+47 23 31 38 72,/> />Mobil:+47 907 72 073/>
/>anne.gamme@stortinget.no/>

Fra SV 10.8.09:

Jeg viser til brev som SV har mottatt fra Norges Kvinne- og familieforbund om omsorgslønn.

For SV er det viktig å kunne ivareta behov som oppstår når en familie tar seg av de nærmeste og utfører pleie og omsorg ved alvorlig sykdom. Det er viktig at en ordning med omsorgslønn og/eller pleiepenger fungerer for alle sosiale lag og at ikke kvinner blir tapende i forhold til arbeidssituasjon, arbeidsinntekt og pensjon.

SV mener at pleiepenger er best egnet ettersom dette er en statlig ordning som sikrer like rettigheter uansett hvor man bor i landet. Derfor vil SV utvide ordningen med pleiepenger og vi viser til forslag som regjeringen har lagt frem i forbindelse med høring om arbeid og omsorg og forslag til lovendringer med sikte på å bedre mulighetene til å kombinere arbeid med pleie- og omsorgsoppgaver:

 • />Rett til permisjon uten lønn i inntil 10 dager for å yte omsorg overfor nære pårørende.
 • />Pleiepenger skal kunne graderes ned til 20 prosent.
 • Retten til permisjon og pleiepenger for den som pleier nær pårørende i livets sluttfase utvides fra 20 til 60 dager.
 • />Rett til pleiepenger og forhøyet hjelpestønad skal foreligge i tre måneder etter at langvarig pleieforhold opphører som følge av pleiemottakers død.

Det har kommet inn mange gode forslag i forbindelse med høringen, og dette jobber nå regjeringen med. SV vil følge opp dette arbeidet og jobbe for en best mulig ordning for mennesker som tar seg av sine nærmeste og utfører pleie og omsorg ved alvorlig sykdom.

Vennlig hilsen,
/>Silje Schei Tveitdal, Partisekretær

Fra Senterpartiet, 3.9.2009

Senterpartiet og omsorgslønn:/>

INTRO: Omsorgslønn er i dag lovfestet, men er likevel ingen automatisk rettighet. Praksis er at man kan få innvilget omsorgslønn etter søknad til sin lokale kommune. Det finnes ikke klare kjøreregler for lønnsfastsettelse og øvrige vilkår, men enkelte kommuner tar utgangspunkt i hjelpepleierlønn når de beregner ytelsen som skal gis til søker (pleier).

 • Sp ønsker en ny og fleksibel modell for omsorgslønn, som ledd i arbeidet med å kunne yte omsorg til alle som har ønsker pleie i hjemmet.
 • Det sentrale er friheten til å velge. Kunne velge å yte omsorg for pårørende på heltid eller deltid ut ifra familiens behov, for en kortere eller lengre periode.
 • Sp vil fastsette en veiledende lønnssats for omsorgslønn på 300.000 kroner i året, noe som tilsvarer gjennomsnittelig hjelpepleierlønn.
 • Sp vil at staten skal dekke 50 prosent av lønnen til den som mottar omsorgslønn.
 • Sp vil at alle mottakere av omsorgslønn skal ha full pensjonsopptjening ut ifra den lønnen de mottar.
 • Sp ser det som hensiktsmessig at kommunene fortsatt skal behandle søknader om omsorgslønn, slik at kommunene kan vurdere det faktiske behovet og søkers (pleiers) egnethet i forhold til oppgaven.
  />

 

/>