Fra 1. januar 2004 har Justisdepartementet fullt faglig og administrativt ansvar for 22 konfliktråd i landet. Den nye organiseringen av rådene skal gi bedre tilgjengelighet for publikum.
Ifølge Odin.dep.no har Konfliktrådenes potensial som alternativ til tradisjonelle straffereaksjoner, ikke vært utnyttet godt nok hittil. Lykkes man med å kanalisere flere saker til konfliktrådene, vil dette kunne avlaste domstolene.

Samtidig vil dette ha en kriminalitetsforebyggende effekt ved at megling kan forhindre at konfliktene eskalerer og ender i lovbrudd. Det har vært et klart ønske for omorganiseringen å gjøre konfliktrådsordningen mindre sårbar og mer funksjonsdyktig i forhold til oppgavene.

Reduseres
Selv om antall konfliktråd reduseres fra 36 til 22, blir ordningen mer tilgjengelig bl.a. fordi det blir færre deltidsstillinger og flere ansatte ved det enkelte konfliktråd.

Konfliktrådenes lokale forankring sikres gjennom at meglerne fortsatt oppnevnes for den enkelte kommune. Samtidig med at staten overtar ansvaret for konfliktrådene, legges oppgaver som i dag ligger fordelt i kommunene, hos Fylkesmannen og i Justisdepartementet til det nyopprettede Sekretariatet for konfliktrådene.

Megling
Sekretariatet får etatsstyringsfunksjon overfor de 22 konfliktrådene, og vil samtidig ha et overordnet ansvar for den faglige utviklingen. Megling er generelt blitt en stadig mer vanlig tilnærming til konflikter også innenfor rettspleien. Dette er en tendens både i Europa, Nord-Amerika, Australia og New Zealand.

Imidlertid er Norge unik i den forstand at konfliktrådene er en lovpålagt nasjonal oppgave, og en egen post på statsbudsjettet. At konfliktrådene er et erklært offentlig ansvar og derigjennom er sikret finansiering, legger grunnlaget for at våre konfliktråd har muligheten til å utvikle seg metodisk og faglig til å bli et kraftig virkemiddel til å bekjempe og forebygge kriminalitet.

Ulike behov
Det er særskilt verdt å merke seg at konfliktrådene er et tilbud som tar vare på de ulike partenes behov i tilknytning til et lovbrudd eller en konflikt – både gjerningspersoner, ofre, deres nettverk og lokalmiljøet, melder Odin.dep.no. 

Sekretariatet for konfliktrådene ligger i Teatergata 5 i Oslo, og samlokaliseres med Konfliktrådene i Oslo og Akershus, Justissekretariatene og Gjenopptakelseskommisjonen.

Kilde: Justis-og politidepartementet