Landsmøtet 2008 i Norges Kvinne- og familieforbund vedtok følgende resolusjon om pappapermisjon og egen opptjening av rettigheter:

ØKT FEDREKVOTE/BEDRE PERMISJONSRETTIGHETER!

Landsmøtet 2008 i Norges Kvinne- og familieforbund er fornøyde med forslaget
om økning i fedres fødselspermisjon. 
/>

Vi er likevel ikke tilfredse. Vi krever videre økning av fedrekvote, som ikke skal
gå på bekostning av mors permisjon.

Norges Kvinne- og familieforbund krever at far får lovfestet rett til egen opptjening av permisjonsrettigheter, uavhengig av mors inntekt.

Norges Kvinne- og familieforbund ser dette som et viktig virkemiddel for økt likestilling og valgfrihet i familien.
………………………………
Det vises også til tidligere utsendte pressemeldinger om temaet: