Sosialdepartementet har fra 1. januar 2004 fastsatt nye, prisjusterte satser i de statlige veiledende retningslinjene for utmåling av stønad til livsopphold etter sosialtjenesteloven. Økningen i stønad til livsopphold er ikke stor, bare 140 kroner for enslige og 220 for samboere og ektepar.

Formålet med retningslinjene er å bidra til en mer ensartet praksis ved utmåling av økonomisk stønad i kommunene, og til større likhet i utmålt stønad for like stønadstilfeller.

Sosialtjenesten har både rett og plikt til å utøve et individuelt skjønn når den vurderer om det skal ytes stønad, og ved utmåling av stønaden.

Satsene i de veiledende retningslinjene må derfor betraktes som et veiledende utgangspunkt for det skjønn som skal utøves.

De statlige veiledende retningslinjer for utmåling av stønad til livsopphold etter sosialtjenesteloven § 5-1 tredje ledd, ble gitt første gang i 2001.

Retningslinjene ble prisjustert i 2002, i tillegg til at satsene s livsopphold ble hevet utover prisjusteringen.

De veiledende retningslinjene er fastsatt med følgende satser per måned fra 1. januar 2004 (satser fra 1. januar 2002 i parentes):

  • Enslige kr 4 140 (kr 4 000)
  • Ektepar/samboere kr 6 880 (kr 6 660)
  • Person i bofellesskap kr 3 440 (kr 3 330)
  • Barn 0-5 år kr 1 580 (kr 1 530)
  • Barn 6-10 år kr 2 090 (kr 2 020)
  • Barn 11-17 år kr 2 640 (kr 2 550)

Lenke til rundskrivet

Kilde: Sosialdepartementet