Sluttrapporten om ny pensjonsreform vil ikke bli lagt frem 1. oktober i år som planlagt, men rett før jul, 15. desember. Finansminister Per- Kristian Foss har godkjent forlenget frist for levering av utredningen fra Pensjonskommisjonen.

Tekst: Wenche Solberg-Hansen

Pensjonskommisjonen

ble oppnevnt av regjeringen Stoltenberg 30. mars
2001. Stoltenberg-regjeringen ønsket å avklare hovedmål og prinsipper for et samlet fremtidig pensjonssystem. Kommisjonen
fikk frist til 1. oktober i år med
å legge frem utredningen for Finansdepartementet og Sosialdepartementet.

Men kommisjonen får ikke sluttført sitt arbeid innen fristens utløp og har bedt finansministeren
og sosialministeren om at fristen for levering av vår “nye” fremtidige folketrygd, blir
forlenget til nærmere jul. Det har finansministeren godtatt. Fylkesmann i
Hedmark og tidligere finansminister Sigbjørn Johnsensom er
leder av kommisjonen.

Mannssjåvinistisk
Pensjonskommisjonen la for ett år siden frem
en foreløpig rapport om mål, prinsipper og veivalg for pensjonssystemet.
Modellene pensjonskommisjonen skisserte, førte til  reaksjoner fra politiske partier, fagbevegelse, frivillige og humanitære organisasjoner. Tidligere
nestleder i Norsk helse- og sosialforbund, Bjørg
Listein, kalte pensjonskommisjonen forslag til ny pensjonsreform, for
mannssjåvinistisk.

Kommisjonens forslag vil spesielt ramme de som arbeider i kvinnedominerte
yrker. Sykepleierforbundet og Akademikerne reagerte med samme argumentasjon som
Helse- og Sosialforbundet og hevdet at kvinner med høy utdannelse vil komme like
dårlig ut etter reformforslaget dersom de velger å få barn og ha omsorgsarbeide
i eget hjem noen år.

Rammer kvinner
Forbundsleder Bjarnhild Hodneland i Norges Kvinne- og familieforbund mente at den
foreløpige skissen til hvordan vår pensjonen vil se ut i fremtiden, viste forakt
for kvinnearbeid. De med middels lønn får lavere pensjoner og de
med høy lønn for høyere pensjoner. Samtidig blir det flere minstepensjonister og
det vil spesielt ramme kvinner som er overrepresentert blant potensielle
minstepensjonister.

Den foreløpige rapporten som ble lagt frem 4. september i fjor, bidro
til en bred offentlig debatt om pensjonsspørsmålene og mange innspill til kommisjonen. Ifølge kommisjonens leder var det et viktig
formål med rapporten. Han uttalelser at kommisjonen også har merket seg regjeringens ønsker
om å gjennomføre en bredt forankret trygghetsreform for folketrygden ved
at pensjonssystemet gjøres økonomisk bærekraftig.

Lever lenger
Etter at Pensjonskommisjonen la frem sin foreløpige rapport har
Statistisk Sentralbyrå lagt frem nye befolkningsfremskrivinger som tyder på
lengre levealder og tiltakende aldring i befolkningen i fremtiden. Dette
skal ha ført til enda større utfordringer og enda mer krevende
arbeid for Pensjonskommisjonen knyttet til vekst i pensjonsutgiften enn det
kommisjonen så for seg i den foreløpige rapporten som ble lagt frem i
fjor.

Det skriver leder Sigbjørn Johnsen i et brev til Finansdepartementet og Sosialdepartementet. Pensjonskommisjonen
har avviklet 11 møter siden den foreløpige rapporten
ble lagt frem. Kommisjonen er nå i sluttfasen av sitt arbeid, men
trenger noe mer tid for å få sluttført arbeidet (Kilde Odin).