Barne-, likestillings- og inkluderingsministeren varsler oppstart av utarbeiding av ny familiemelding. K&F ser fram til å gi innspill til den nye meldingen.

(Pressemelding 23.5.14 fra dept.)  Familiens betydning for barns oppvekstvilkår, viktigheten av velfungerende familier, tiltak for å støtte opp om familien og sikkerhetsnettet når familien svikter, vil være hovedfokus. Dette gir en tydelig kobling mellom familie- og oppvekstpolitikk, sier Solveig Horne.

Det er over ti år siden en regjering la frem en slik melding.

– Mye har skjedd med norske familier siden 2003, og vi ønsker å løfte familien som institusjon med de verdiene regjeringen har på dette feltet. Vi vil finne ut om dagens lovverk og ordninger er i tråd med de ulike familiemønstrene. Vi må sikre valgfrihet og fleksibilitet og legge til rette for at familiene har mulighet til å gjøre egne valg, sier statsråden.

Sentrale temaer i meldingen vil være:
•Trygge familier og godt foreldreskap
•Likestilt foreldreskap
•Valgfrihet og fleksibilitet
•Gode oppvekstvilkår
•Omsorgssvikt, vold og overgrep
•Barnefattigdom

– Det er opp til den enkelte familie hvordan de organiserer seg. Dårlige oppvekstvilkår får både personlige og samfunnsmessige konsekvenser. Derfor må vi se om ordninger og rammebetingelser for familiene er gode nok. For familier som sliter er det viktig å kunne tilby hjelp så tidlig som mulig, sier Horne.

Forrige familiemelding ble lagt frem av Bondevik II-regjeringen i 2003. Det tas sikte på å legge frem stortingsmelding om familiepolitikken våren 2016.