Sjefenes arbeidsstil, de ergonomiske, organisatoriske og psykososiale arbeidsmiljøproblemer, skal under lupen. Det går frem av de nye tilsynsoppgavene til Arbeidstilsynet som flytter til Trondheim i 2006.

Arbeids- og administrasjonsminister Victor D. Norman varsler mer tilsyn og mindre administrasjon når tilsynet flytter til Trondheim.
Arbeids- og administrasjonsdepartementet skal styrke tilsynet med norske arbeidsplasser og gi bedre veiledning til landets 240.000 virksomheter.

Organisasjonen forenkles og effektiviseres ved at direktoratsoppgaver og administrative fellesfunksjoner samles i Trondheim og tilsynsarbeidet utføres i åtte regioner.

Flytter til Trondheim
Omorganiseringen vil medføre at det blir frigjort om lag 30 prosent mer ressurser til tilsyns- og veiledningsoppgaver.

Direktoratet for Arbeidstilsynet, som etter omorganiseringen vil ha rundt 60 arbeidsplasser, skal, i tråd med Stortingets vedtak i fjor, flytte til Trondheim.

I tillegg vil administrative oppgaver som idag ligger ved distriktskontorene, bli samlet i Trondheim. Det representerer rundt 20 årsverk.

Mer utadrettet tilsyn
Trondheim vil også få et av de åtte regionkontorene, med i overkant av 25 arbeidsplasser. Samlet vil derfor Arbeidstilsynet samlet få godt over hundre arbeidsplasser i Trondheim.

– Arbeidstilsynet skal først og fremst drive utadrettet tilsyn og veiledning, og dette må skje lokalt. Det er derfor nødvendig at det regionale apparatet styrkes, både når det gjelder størrelse og kompetanse, og arbeidet der konsentreres om de brukerrettede oppgavene, sier arbeids- og administrasjonsminister Victor D. Norman.

Åtte regionskontorer

  1. Nordland,Troms, Finnmark og Svalbard med regionkontor i Tromsø,
  2. Trøndelag og Møre og Romsdal med regionkontor i Trondheim
  3. Hordaland og Sogn og Fjordane med regionkontor i Bergen
  4. Vest-Agder og Rogaland med regionkontor i Stavanger
  5. Aust-Agder, Telemark og Vestfold med regionkontor i Skien
  6. Hedmark Oppland og Buskerud med regionkontor på Hamar
  7. Distriktskontor omgjøres til regionkontor i Oslo
  8. Akershus og Østfold som får regionkontor i Moss

I dag er Arbeidstilsynet organisert i 11 distrikter.

Nytt arbeidsliv – nye tilsynsoppgaver
Arbeidstilsynet skal ikke bare drive tilsyn mot de tradisjonelle arbeidsmiljøproblemer, men skal i større grad fokusere på effektiv forebygging av ergonomiske, organisatoriske og psykososiale arbeidsmiljøproblemer.

I tillegg skal veileder- og informasjonsrollen overfor arbeidslivet prioriteres høyere enn i dag.

De nye regionene bygges opp samtidig med at direktoratet etableres i Trondheim. Arbeidet startes umiddelbart og en “fortropp” til nytt direktorat skal være på plass senest våren 2005.

Flyttingen skal være endelig avsluttet i løpet av 2006, og tilsynet skifter navn til Arbeidslivstilsynet.

Kilde: Arbeids- og administrasjonsdepartementet