Dagens ordning med kr. 4.000 i gravferdsstøtte til alle norske borgere, har stått stille i årevis.
I 1997 ble det innført mulighet for å søke et behovsprøvd tillegg, på
inntil kr. 8.000. Denne ordningen er foreslått avviklet i statsbudsjettet for
2003. I fremtiden skal ingen få gravferdstøtte, bare etter et behovsprøvd
tsøknad.

KOSTNADENE ved en vanlig begravelse, inklusiv stein til gravstedet, kommer på 25.000-35.000 kroner, avhengig av hvor i landet man bor. I tillegg ordner de til en minnestund for avdøde. Det er uhyre strenge kriterier for å få mer enn de obligatoriske 4. 000 kronene. Det kreves ligningsattest for avdødes siste år, var vedkommende enslig, må formuen ikke overstige 8.250 kroner. Har avdøde ektefelle eller samboer, må den samlede formue ikke overstige 16. 000 for å bli tildelt behovsprøvd gravstøtte av Bondevik-regjeringen.

Norges Kvinne- og familieforbund har på vegne av “folk flest” i årevis forlangt at den ordinære gravferdsstøtten må økes til 20 prosent av det til enhver tid gjeldende grunnbeløp i folketrygden, i tillegg til å heve det behovsprøvde tillegget.

Regjeringen vil nå heve det behovsprøvde tillegget til kr. 15. 000, mot at den ordinære støtten blir fjernet helt. Heretter er det bare de aller fattigste som kan få gravferdsstøtte.

Dette kan ikke Norges Kvinne- og familieforbund akseptere!

For mer informasjon kan følgende kontaktes:
Forbundsleder Bjarnhild Hodneland, mobil: 92 89 31 55 Nestleder Bente Nygård,
mobil: 97 63 25 50 eller 63 99 75 06 Informasjonsleder Wenche Solberg-Hansen,
mobil 91 77 25 84, direktelinje jobb: 22 47 83 89 eller sentralbord 22 47 83
80