Jubel for momsfritak på trygghetsalarmer
og utvidet etterlattepensjon til fraskilte
Ledelsen i Norges Kvinne- og familieforbund jubler over den nye regjeringens forslag til statsbudsjett for 2002, som går inn for momsfritak på trygghetsalarmer.

I tillegg går statsminister Kjell Magne Bondevik inn for at skilte kvinner skal få etterlattepensjon derom eks-mannen dør mer en fem år etter skilsmissen!

Momsfritak på trygghetsalarmer og bedre etterlattepensjonsordninger til fraskilte, har vært noen av fanesakene til Norges Kvinne- og familieforbund. Forbundsleder Bjarnhild Hodneland uttaler at en trygghetsalarm kan bety liv eller død for svært mange vanskeligstilte, funksjonshemmede, uføre og eldre mennesker her i landet.

-Det har vært uverdig av Staten å kreve moms på tjenester som sikrer liv og helse. Denne saken har opprørt tusenvis av mennesker på grunn av forskjellsbehandling. De som har fått alarmen gratis av kommunen, har sluppet unna momspålegg, mens de som ikke orket å stå i ”alarmkø” i kommunen og i stedet betalte den av egen lomme, måtte betale moms.
Derfor er det gledelig at den nye regjeringen foreslår at omsetning av trygghetsalarmtjenester generelt unntas fra merverdiavgift, sier forbundsleder Bjarnhild Hodneland i Norges Kvinne- og familieforbund.
Hodneland er også svært tilfreds med at den nye regjeringen stiller seg bak Regjeringen Stoltenbergs forslag til endring av folketrygdloven § 17-10.

Glemt gruppe
-Det betyr at flere skilte kvinner vil få adgang til etterlatteytelser fra folketrygden. Dette dreier seg om en liten, men glemt gruppe kvinner her i landet. I 1988 vedtok Stortinget en endring i folketrygdloven som ble gjort gjeldende fra 1. januar 1989.
Skilte kvinner mistet retten til etterlattepensjon etter fem år. Det vil si at hvis eks-mannen dør mer enn fem år etter skilsmissen, får de i dag ingen pensjon etter ham. De får verken etterlattepensjon før de fyller 67 år eller noen av mannens tilleggspensjon etter at de blir 67 år og alderspensjonister, sier Bjarnhild Hodneland.
Svært mange kvinner har hatt sitt arbeid i hjemmet i et felles bo. De har i mange tilfeller vært nødt til ta vare på barn og hjem. Mange har av den grunn mistet alle rettigheter til enkepensjon fordi deres fraskilte mann døde et år for ”sent” eller noen dager utover fem år som regelen er i dag. Blir Regjeringens forslag vedtatt, får mange kvinner det bedre i framtiden. Det er foreslått at denne lovendringen skal tre i kraft fra 1. mai 2001, forteller Bjarnhild Hodneland i Norges Kvinne- og familieforbund.

For mer informasjon kan følgende kontaktes:
Forbundsleder Bjarnhild Hodneland, tlf. 55 18 64 93, mobil, 92 89 31 55, Anne Enger, 1. nestleder, tlf. 61 32 28 20, mob. 93 64 68 10, Bente Nygård, 2. nestleder, 63 99 75 06, mob. 97 63 25 50, Wenche Solberg-Hansen, informasjonsansvarlig, tlf 22 47 83 80, 21 91 30 84, mob. 91 77 25 84