– Mindreårige barn som kommer alene til norske asylmottak, trenger omsorgspersoner. Behandlingen de får her i landet er uverdig. Barnevernet må overta ansvaret for disse barna, mener forbundsleder Bjarnhild Hodneland i Norges Kvinne- og familieforbund.

Det var i dag Redd Barna offentliggjorde en tilsynsrapport om forholdene for mindreårige barn under 18 år ved norske asylmottak.

Tilsynsrapporten som heter “Ingen her vet at jeg ikke tør sove”, viser at bortimot 500 barn bor i underbemannede asylmottak i landet uten omsorgspersoner.

Redd Barna har intervjuet 97 av barna på oppdrag fra Utlendingsdirektoratet. Barna forteller om mangel på fysisk og psykisk omsorg.

Mange av barna kommer fra fra krigsherjede land og har vært utsatt for vold eller trusler om vold. I Norge overlates barna mer eller mindre til seg selv, de er redde, ensomme og fortvilte.

Rettsløse
– Enslige mindreårige barn har samme rett til beskyttelse mot overgrep og utnyttelse som andre barn og unge har i Norge i dag, sier generalsekretær Gro Brækken til Redd Barna.no. Hun påstår at barna er rettsløse.

– Det ble tatt avgjørelser som verken barna eller vergen kan klage på. Dette gjaldt avgjørelser om flytting, søknader om ekstra midler til for eksempel briller, trekk i fast beløp også videre. Reglene ble praktisert ulikt på mottakene, sier Brækken.

Omsorgstilbudene til barna er ifølge Redd Barna heller ikke underlagt de samme kvalitetskrav og rettssikkerhet som under omsorg av barnevernet i Norge. Dette mener organisasjonen også er brudd på barnas rettigheter.

UDI har omsorgsansvaret
I fjor kom det totalt 916 enslige mindreårige til Norge. Tallet er basert på hvor mange barn som selv oppgir å være mindreårige ved ankomst. 93 barn kom fra Europa, 318 fra Afrika, 487 fra Asia og 18 fra andre stede. Tallene viser at det er flest gutter som kommer, skriver Redd Barna.no.

Det er Utlendingsdirektoratet (UDI) som har omsorgsansvaret og tilsynet a som kommer til Norge uten omsorgspersoner, uten at dette er hjemlet i Utlendingsloven. UDI behandler også asylsakene.

Det mener Redd Barna er uheldig og er i strid med FNs Barnekonvensjon. Redd Barna foreslår at Fylkesmannen overtar tilsynet og at barnevernet overtar omsorgsansvaret for mindreårige asylsøkere.

– Barnevernet må overta
– Vi har alle et ansvar for at asylsøkerbarna får den hjelpen og støtten de har krav på. Barna trenger kjærlighet og omsorg. Det er uverdig at deres formelle rettigheter blir brutt på mottakene, sier forbundsleder Bjarnhild Hodneland i  Norges Kvinne- og familieforbund.

Hodneland forventer at barna overføres til barnevernet og Barne- og familiedepartementet. Hun mener at den norske barneloven må gjelde for disse barna.

– Ja, i aller høyeste grad. Så lenge mindreårige barn bor i Norge og venter på at Utlendingsdirektoratet skal behandle deres asylsøknader, må barneloven gjelde.

Vi støtter Redd Barna hundre prosent i denne saken. Organisasjonens tilsynsrapport har gjort et sterkt inntrykk på oss, sier Hodneland i Norges Kvinne- og familieforbund til Nett kvinner & familie.

Kilde: Redd Barna