K&F har gitt høringssvar til Kunnskapsdepartementet for NOU 2010:8

HØRING – NOU 2010:8 – Med forskertrang og lekelyst

Norges Kvinne- og familieforbund (K&F) har med interesse lest ovennevnte utredning, som gir en god og viktig oversikt over status ehager og deres arbeid i dag. Utredningen støtter seg på tidligere utredninger, bl.a. NOU 2009:10 Fordelingsutvalget og St.meld. 41 (2008-2009), uten at en kan se at debatten om disse er tatt med i arbeidet med denne.  K&F savner dermed en del synspunkter som tidligere har kommet fram.

K&F setter valgfrihet i sentrum. Det er viktig å kunne velge omsorgsform for egne barn, bl.a. om og når barn skal i barnehage.  />Mange foreldre kan heller ikke benytte barnehageplass på grunn av reiseavstand eller egen arbeidstid/-form.  />Når alle tilbud blir kanalisert via barnehagen, vil det fortsatt være noen barn som vil falle utenfor de pedagogiske tilbud som foreslås.

Vi registrerer at aktuell politikk forutsetter at ”utdanningsløpet går fra barnehage til skole”, men er uenig i denne vektleggingen, som også gjentas i komiteens mandat.  Barnet lærer fra det er født: i uformelle og formelle situasjoner, gjennom kroppslig erfaring før det får språk, så vel som i tilrettelagte læringssituasjoner.  Utdanning oppfattes av de fleste som formalisert læring med ferdighetsmål og registrering av måloppnåelse. 

K&F har følgende kommentarer til utvalgets anbefalinger:

12.1 Obligatorisk barnehage
K&F støtter at barnehagetilbudet fortsatt skal være frivillig.  Vi viser i denne sammenheng også til NOVAs utredning om foreldre som ikke har barn i barnehagen og hvilke begrunnelser de gir. 

12.2 Gratis barnehage
K&F mener at kvalitet i barnehagen må prioriteres økonomisk framfor gratis barnehage i tiden framover.  Det er likevel viktig at barn som spesielt trenger barnehage får nødvendig praktisk og økonomisk støtte til barnehageplass. Dette vil gjelde et fåtall av barna./>

12.3. Organisering
K&F støtter forslag om bedre samarbeid med foreldre, samt forslag om at det bør opprettes et tverrfaglig samarbeidsteam i kommunene.  Dette er særlig viktig for private barnehager, som ofte faller utenfor det kommunale systemet./>

12.4. Innhold og oppgaver
K&F støtter i hovedsak forslagene.  Vi presiserer likevel at det i forbindelse med utvidelse av rammeplanens mål og krav også tas hensyn til den økende formaliseringen vi ser bl.a. i skolen, der pedagogene får stadig mindre tid til det pedagogiske arbeidet.  />K&F ser det også som viktig med systematisk identifisering av barn med særskilte behov, og at disse følges opp i hjelpeapparatet og ved overgang fra barnehage til skole.

12.5. Personale
Mangelen på kompetent pedagogisk personale er en naturlig konsekvens av den store utbyggingen de senere årene, og det er dermed viktig at rekruttering til yrket prioriteres. Dette vil medføre en stor økonomisk satsing, både mht utdanning og avlønning.  K&F støtter også prioritering av spesielt leder- og styreropplæring./>

Derimot er vi skeptiske til at det skal innføres et formelt utdanningskrav til assistenter i barnehagen. Spesielt for småbarnsavdelinger trenges ”hender” med erfaring og empati, uansett utdannings- eller yrkesbakgrunn. Med nok pedagoger som kan rettlede, vil alle kunne gi barna nødvendig omsorg og oppfølging.

Barnehageloven tallfester ikke antall assistenter pr. barnegruppe, bare pedagoger.  Hadde det vært økonomisk mulig å øke tallet på ansatte, vil en kunne unngå tilfeldig vikarbruk, og gi både barn og voksne en mer stabil og trygg dag.

12.6. Samarbeid barnehage/skole
K&F støtter forslaget om at skolen må få økt ansvar for å orientere seg om barnehagens pedagogikk og innhold, ikke bare barnehagen som må strekke seg mot skolen. Med stadig flere elever med barnehagebakgrunn, må skolen basere seg på den kunnskap og de ferdigheter barna har med seg ved skolestart.

12.7  />Styring av sektoren
K&F støtter forslaget om at kommunens tilsyn av og rådgivning til barnehagene styrkes. />

12.8  />Forskning
Mye forskning om barn og barnehager gir motstridende konklusjoner.  />Mer forskning på og evaluering av barns utvikling i barnehage er derfor viktig.

Med hilsen Norges Kvinne- og Familieforbund

Elisabeth Rusdal, forbundsleder             Eldbjørg Gunnarson,  sentralstyremedlem

Her er hele saken