(Nett Kvinner & familie: Bortimot 70 000 personer her i landet uttaler at de ikke har noen å snakke fortrolig med. Andelen av befolkningen som er enslig, bor alene og er plaget av ensomhet, er økende. Tendensen peker i retning av mindre kontakt og fellesskap, melder Statistisk sentralbyrå (SSB).

Like mange personer oppgir at de ikke har noen nære personer de kan regne med ved personlige problemer.

Ifølge SSB er det neppe blitt flere sosialt isolerte personer de siste tiårene.

Men tiden brukt til sosialt samvær, gikk ned på 1990-tallet, og det er flere tegn til at nærmiljøet har blitt svekket som sosial arena (Barstad og Hellevik 2004).

Antall enslige øker
Andelen av befolkningen som er enslig og bor alene øker, men det er færre som oppgir at de mangler en fortrolig venn, og venner omgås hyppigere enn før, skriver ssb.no.

Det er små forskjeller mellom de ulike aldersgrupper. Blant menn opplever de unge ensomheten mest intens.

Eldre kvinner
Blant kvinner er det en svak tendens til at ensomhetsopplevelsen er sterkest blant de helt unge og blant de eldste.

Kvinner over 70 år gir i noe større grad enn menn i samme alder, uttrykk for at de er mye plaget av ensomhet.

Det sees i sammenheng med at langt flere av de eldre kvinnene lever uten en partner.

Sjeldnere besøkskontakt
Mye tyder på at det sosiale fellesskapet i nærmiljøet, området i gangavstand til boligen, har blitt svekket.

Befolkningen bruker mindre tid tid i nærmiljøet, og har sjeldnere besøkskontakt med naboene.

Stadig flere bor alene. Dermed har tyngdepunktet for det sosiale livet forskjøvet seg, skriver ssb.no

Kilde: Statistisk sentralbyrå