Landsmøtet i Norges Kvinne- og familieforbund i Molde 22.-24.10.2010 vil protestere mot at liggetid for fødende kvinner ble redusert til 48 timer for flergangsfødende og 60 timer for førstegangsfødende fra 01.01.2010.

I mange tilfeller er mødre usikre og noen opplever vansker med å komme i gang med amming.  />Mange kommuner mangler ressurser til å følge disse opp ved hjemkomst og få kommuner har ammepoliklinikk.  />Dette har betydning for kvinner ute i distriktene der avstanden til hjelpeapparatet er stor.

Er sendt til:  Helse- og sosialdepartementet, Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, Stortingets helse- og omsorgskomite og fylkeslegene