En ordning med “lavutslippssoner” kan være et av virkemidlene som kommunene kan ta i bruk for å forbedre luftkvaliteten i byene, og dermed forbedre miljø og helse for befolkningen.

-Vegtrafikk og vedfyring fører til at vi i perioder har høg luftforurensning i de største byene våre. Jeg er derfor svært opptatt av at bykommunene har riktige og tilstrekkelige virkemidler til rådighet for å kunne ta sin del av ansvaret for den lokale luftkvalitetet, sier samferdselsminister Torild Skogsholm.

Samferdselsdepartementet har opprettet en arbeidsgruppe som skal se på lavutslippssoner som virkemiddel for å få ned forurensningen og bedre luftkvaliteten i de største norske byene.

Arbeidsgruppen skal blant annet vurdere samfunnsøkonomisk nytte og kostnader ved ulike varianter av ordningen med lavutslippssoner. Lavutslippssoner kan utformes på ulike måter.

Avgrenset område
I Sverige er det for eksempel en ordning der det gjelder særskilte teknologikrav for tyngre kjøretøy i et geografisk avgrenset område.

Slik unngår man at særlig forurensende biler kan kjøre innenfor spesielt miljøbelastede områder.

Det kan også tenkes at lavutslippssoner omfatter forskjellige varige tiltak, eller spesielle beredskapstiltak på dager der det varsles ekstra høg luftforurensning.

Transportbrukerne deltar
Gruppen ledes av Samferdselsdepartementet. Miljøverndepartementet, Finansdepartementet, Statens vegvesen, Vegdirektoratet og Oslo kommune er invitert til å oppnevne representanter.

I tillegg vil representanter for blant annet transportbrukere, transportører og miljø- og helseorganisasjoner bli invitert til utvalgte møter for å orientere gruppen om sitt syn på saken.

Arbeidsgruppen skal levere sin sluttrapport til Samferdselsdepartementet i løpet av høsten 2004.

Kilde: Samferdselsdepartementet