(Nett kvinner & familie): – Vi er sjokkert over at regjeringen Bondevik ikke går inn for lovfestet økonomisk støtte til landets krisesentre. Det er en økonomisk katastrofe for landets krisesentre, sier leder av Krisesentersekretariatet, Tove Smaadahl (bildet).

Dermed må fortsatt krisesentrene basere den daglige driften på bingo, gaver og frivillige vakter! Regjeringen går også imot Kvinnevoldsutvalgets innstilling om lovfestet økonomisk støtte til krisesentrene.

– Dette er skikkelig ille. Jeg er rett og slett målløs over at regjeringen ikke ser behovet for å lovfeste det kommunale ansvaret for krisesentertilbudet, sier Smaadah til Nett Kvinner & familie.

Bingovertinner
Det var i går det ble kjent at regjeringspartiene Høyre, Kristelig Folkeparti og Venstre, er motstander av offentlig lovfestet økonomisk støtte til drift av krisesentrene i Norge.

Det går frem av pressemeldingen i forbindelse med fremleggelsen av Kommuneproposisjonen for 2005.

– Nå håper vi at Arbeiderpartiet, SV og Fremskrittspartiet støtter vår sak på Stortinget. Det er bare Fremskrittspartiet og SV som har sagt klart i fra at det bør være full statlig finansiering av landets krisesentre, sier Tove Smaadahl.

Kommunalt ansvar
Regjeringen mener at krisesentrene fortsatt bør være kommunalt hovedansvar og forankres i kommunene, i likhet med andre førstelinjetjenester.

Kommunene bør også ha hovedansvaret for finansieringen. Sammen med øremerkede statlige tilskudd er dagens finansieringsordning den beste modellen og bør fastholdes, sier Regjeringen i Kommuneproposisjonen for 2005.

Dagens finansieringsordning krever at vertskommunene godkjenner krisesentrets driftsbudsjett. Kommunenes eget tilskudd og eventuelle andre inntekter dekker 50 prosent av budsjettet.Statlig tilskudd vil da dekke de resterende 50 prosent, skriver Barne- og familiedepartementet i en pressemelding.

Forvaltningsansvar
Regjeringen går også inn for å styrke den statlige innsatsen for å sikre og utvikle krisesentertilbudet, særlig for å støtte vertskommunenes arbeid for å få etablert langsiktige interkommunale samarbeidsløsninger. I tillegg skal det utarbeides en landsomfattende tilgjengelighetsplan.

Statens barnevern og familievern (SBF) er tiltenkt forvaltningsansvaret, både for de statlige tilskuddene, utviklingsarbeidet og samarbeid med kommunene om tilgjengelighetsplanen.

Husbanklån
Ifølge Regjeringen bidrar nær 90 prosent av kommunene allerede til drift av krisesentre, og kommunene har prioritert en reell vekst i bevilgningene de senere år, påstår Bondevik-regjeringen. 

En del av krisesentrene driver i gamle og lite hensiktsmessige lokaler og har behov for ombygging, utbedring eller ominnredning. Husbankens ordning for utbedringslån skal derfor også omfatte krisesentre med botilbud. Lån kan også gis til nybygg, skriver Barne- og familiedepartementet.

Kilde: Krisesentersekretariatet

Kilde: Barne- og familiedepartementet