Norges Kvinne- og familieforbund (K&F) krever sammen med 16 andre organisasjoner redusert merverdiavgift på matvarer. Vi foreslår å sette satsen ned til 12%.
En redusert sats for merverdiavgift på mat, er et effektivt og målrettet
tiltak for å redusere forbrukerprisene på mat. En reduksjon av matmomsen vil gi
en lettelse for alle grupper i samfunnet og vil særlig komme de familiene med
lavest inntekt og de barnerike familiene til gode.

Det er viktig at en redusert matmoms må gjelde alle matvarer. Vi har i dag et system med økte avgifter på helsefarlige produkter og en redusert matmoms kun på enkelte varegrupper vil derfor gi feil signaler.

Norges Kvinne- og familieforbund forutsetter at en reduksjon i merverdiavgiften på matvarer helt og fullt kommer forbrukerne til gode.

For ytterligere kommentarer kan forbundsleder
Elisabeth Rusdal kontaktes på mobiltlf.: 913 28 164
.