Pressemelding fra Nettverk for Mat og Miljø Oslo
14 organisasjoner i Nettverk for Mat og Miljø krever midlertidig forbud
mot import av levende dyr til Norge. Import av levende dyr utgjør den største
trusselen for kugalskapssmitte i Norge. Standpunktet deles av
forbrukerorganisasjoner, miljøbevegelse og landbruksnæring. Både faglige hensyn
og førevar-prinsippet tilsier at vi må iverksette det mest effektive
virkemiddelet vi har for å hindre spredning av kugalskap i Norge.

Organisasjonene i Nettverk for Mat og Miljø krever:

· at norske myndigheter umiddelbart innfører et midlertidig importforbud av levende storfe fra land med dårligere smittestatus enn Norge.

· at norske myndigheter i vurderinger av mattrygghet knyttet til kugalskap og smitterisiko, bruker førevar-prinsippet og legger til grunn anbefalinger fra veterinærfaglige miljøer.

· at norske myndigheter informerer om all risiko knyttet til BSE-smitte på en slik måte at det er mulig å skille mellom hva som er faglige hensyn, hva som er økonomiske hensyn og hva som er politiske hensyn.

Organisasjonene i Nettverk for Mat og Miljø peker på at vi nå trenger en mer forbrukerorientert politikk for norsk matproduksjon, hvor hensynet til helse og miljø settes foran kortsiktige handelsinteresser. Kugalskap er resultat av en politikk som legger opp til et sterkt industrialisert landbruk, og på sikt kan vi bare unngå slike problemer ved å legge om landbruket i en mer økologisk retning.

Følgende 14 organisasjoner slutter seg til disse kravene:
Norges Kokkemesteres Landsforening
Norske 4H
Miljøheimevernet
Framtiden i Våre Hender
Norges Kvinne- og familieforbund
Forbrukerrådet
Norske Kvinners Sanitetsforening
Norges Naturvernforbund
Natur og Ungdom
Dyrebeskyttelsen i Norge
Norges Bondekvinnelag
Oikos
Norsk Bonde- og Småbrukarlag
Norges Bondelag

For mer informasjon eller uttalelser, ta kontakt med:
Nettverk for Mat og Miljø: Tine Larsen (99 70 80 56) eller Heidi Sørensen (22 71
76 57) Norges Kvinne- og familieforbund: Leder Elisabeth Rusdal (913 28 164)
Miljøheimevernet: Daglig leder Dag Endal (22 04 46 70 / 91 18 43 88)
Forbrukerrådet: Rådgiver Hilde Helgesen (67 59 97 31)