Beregning av kontantstøtten endres til antall dager barnet er hjemme, ikke barnehagens åpningstid.

I Aftenposten leser vi mandag 17.10. at kontantstøtten endelig forandres.Fra 1. august neste år vil kontantstøtten for en ett-åring øke fra 3 303 kroner til 5 000 kroner pr måned. Dette er bra!

Det pekes på muligheten av en myk overgang til barnehageplass ved å ta ut halv kontantstøtte og halv barnehageplass. Dette har ikke vært mulig før, og er en av de sakene vi i Norges Kvinne- og familieforbund faktisk har jobbet for å få til. Det var etter at foreldre med små barn henvendte seg til oss. De ville være hjemme med barnet noen dager i uken og ha barnehageplass de resterende dager. Da fikk de ikke kontantstøtte fordi det var barnehagens åpningstid som var med i beregningsgrunnlaget, og ikke antall dager og avtalt tid med fast plass. Andre brukte halv plass, men måtte betale for hel plass fordi det ikke var lagt til rette for dette.

K&Fs landsmøte i 2010 vedtok å sende følgende henvendelse om denne saken til alle politiske partier, Stortingets finanskomite og Regjeringens finanskomite:

”I dag er det åpningstiden til barnehagen som legges til grunn ved utregning av kontantstøtte, selv om barnet ikke har plass hver dag.  Dersom en av foreldrene er hjemme 1-2 dager i uken med barnet, får de ikke utbetalt kontantstøtte for disse dagene.  Vi vil at ved beregning av kontantstøtte skal hver dag i barnehagen regnes som 20 % plass, på lik linje med én dag i arbeidslivet.

Norges Kvinne- og familieforbund vil at foresatte for utbetalt kontantstøtte for de dagene barnet ikke har plass i barnehagen etter ovennevnte modell. Først da blir det reell valgfrihet.”

Vi er derfor glade i dag, og føler at småbarnsforeldre er blitt hørt!

Utfordringen for fremtiden blir igjen å utvide ordningen frem til barnet fyller tre år slik at foreldrene får en enda større valgfrihet!

Wenche Rolstad, kretsleder Oppland krets og 1. vara til Sentralstyret i Norges Kvinne- og familieforbund.

————–

Meldingen ble sendt til Aftenposten, som ikke tok den inn, men er senere kommet i lokalaviser.