Barneombudet hevder i et leserbrev i Tønsbergs blad 22. september at tilhengere av kontantstøtten unnlater å foreslå måter å minimalisere skadene av reformen på. Norges Kvinne- og familieforbund, K&F, har i alle år arbeidet for trygge rammer for den viktigste byggesteinen i samfunnet, nemlig familien. Det er viktig å gi foreldre trygghet på at de er kompetente til å ta kvalifiserte valg for sine barn – uten å ha universitetsutdannelse innen barnepsykologi.

K&F, tidl. Norges Husmorforbund, var blant de første som gikk inn for å starte og drive barnehager. Dette fordi vi hele tiden har ment at det er viktig at familiene har muligheten til å velge den omsorgsform som passer dem best. Og vi følger med når endrede krav i samfunnet gjør at familiene ønsker andre valgmuligheter – derfor arbeidet vi frem forslaget om kontantstøtten. Dette er en reform som var ønsket og etterspurt av småbarnsforeldre. Og av respekt for den enkelte families rett til selv å kunne velge den omsorgsform som passer dem best, må kontantstøtten bevares og styrkes.

Det er i dette lys vi må se kontantstøtten, som en hjelp til valgfrihet. Selv om ordet ”valgfrihet” ble gjort til en floskel i valgkampen, er det likevel et prinsipp K&F mener er ukrenkelig. Familien må understøttes, ikke mistenkeliggjøres for at de ikke er gode nok for sine barn.

K&F er ikke gammeldagse, men derimot fremtidsrettede, når vi arbeider for å bevare og forsterke kontantstøtten.

Barneombudet hevder at situasjoner med omsorgssvikt og integreringsvansker er grunner nok til å fase ut kontantstøtten. Men denne reformen var aldri ment å skulle hindre familievold, omsorgssvikt eller isolering av minoritetsgrupper. Den er ment å skulle gi en generell valgfrihet. Og som sådan fungerer den, ikke fullgodt, men som en begynnelse.
Situasjoner med omsorgssvikt og integreringsvansker ser ikke K&F som resultater av kontantstøtten, men derimot problemer som det må settes inn nok ressurser for å komme til livs. K&F mener det er viktig, blant annet, å styrke helsestasjonene i arbeidet med integrering og omsorgssvikt.

I de aller fleste tilfeller er foreldre ikke bare bra, men faktisk de beste, a. De aller fleste foreldre gjør en fantastisk jobb, og det må legges ytterligere til rette for at de skal være trygge sin viktigste rolle. Samfunnet må ha tillit til foreldrene, og dette gjøres blant annet gjennom et samfunnsgode som kontantstøtten.

K&F har forventninger til at den nye regjeringen ikke følger Barneombudets oppfordring om å fase ut kontantstøtten, men derimot viderefører og forsterker tilliten til den enkelte familie. Og den tilliten må de være verdige, uten at de må, som Barneombudet etterlyser, ha barnepsykologisk og barnevernfaglig kompetanse.

For ytterligere informasjon, ta kontakt med forbundsleder Bjarnhild Hodneland tlf 55193012/92893155, 1.nestleder Ann-Louis Nordstrand  tlf.91594612, 2.nestleder Grete Nordbæk tlf. 97061098