Kommuner som tar beslag i barnetrygd og barnebidrag, bryter FNs barnekonvensjon som Norge har ratifisert og som er en del av norsk lov.

Tekst: Stig
Rusten

De fleste kommuner i Norge har en praksis der de regner
barnetrygd og barnebidrag med i familiens inntekt når man søker sosialhjelp.
Barnetrygden og barnebidraget som er inntekt til barnet utgjør i dag mellom ca
1000 og 7000 kroner i måneden pr. barn avhengig av barnets alder, foreldrenes
inntekt, bosted og forsørgerstatus.

Ved utmåling av sosialhjelp har kommunene satser for livsopphold ,
der barnet innvilges et beløp som for mange vil ligge langt under det barnet har
krav på gjennom barnetrygden Pog barnebidraget. Praksisen medfører at kommunene
legger beslag i deler av barnetrygden og barnebidraget.

Barns rettigheter
FNs barnekonvensjon artikkel 26 sier
blant annet: ”Partene skal anerkjenne ethvert barns rett til sosiale
trygdeytelser, og skal treffe de nødvendige tiltak for at barnet oppnår fulle
rettigheter i samsvar med landets lovgivning.” Artikkel 27 sier blant annet:

”Partene skal treffe alle nødvendige tiltak for å sikre betaling av underhold
et fra foreldrene eller andre personer som har økonomisk ansvar for
barnet, enten de bor innenfor landet eller i utlandet.” Ved at kommunene tar
beslag i barnetrygd og barnebidrag, bryter de her FNs barnekonvensjon som Norge
har ratifisert og som er en del av norsk lov.

Stjeler penger
I praksis stjeler kommunene penger som rettmessig tilhører
barnet. Ofte er dette penger delvis betalt av den av foreldrene som barnet ikke
bor hos som bidrag til barnets velferd. Denne praksisen gjennomføres i de fleste
kommuner og ofte med tverrpolitisk enighet. Samtidig prater politikern e om at
barnefattigdommen må avskaffes i Norge.

Dette oppnås ikke ved at kommunene forsyner seg av barnas penger for å spe på
kommunekassa. Min oppfordring er derfor å stemme på politikere ved kommunevalget
som ikke godtar en slik praksis. Men de politikerne må man kanskje ut av verdens
rikeste land for å finne.

Pressekontakt Stig Rusten,
Leder i Aleneforeldreforeningen.

http://www.aleneforeldreforeningen.no