Forbrukerombudet har aldri mot­tatt så mange klager i løpet av et år som i 2003. I alt registrerte Ombudet 5396 nye saker, 1996 flere enn året før. Det er en øk­ning på 58 prosent. Klagesakene gjaldt både ulovlig markedsføring og urimelige kontraktsvilkår. Statistikken over de nye sakenes fordeling på bransjer viser en betydelig økning i klager på reklame for mobiltjenester.

Klagetallet på markedsføring av reiser fortsatte å stige i 2003. Klagene gjaldt særlig flyselskapers annonsering av lavpris-billetter.

Klage på strømreklame
Dessuten mottok Forbrukerombudet mange klager på markedsføring av strøm. Forbrukerombudet avviklet 5679 saker i fjor, 76 prosent flere enn året før.

I ni av ti markedsføringssaker som Ombudet behandlet, ble reklamen funnet ulovlig.

De fleste av disse gjaldt villedende markedsføring samt brudd på forbudet mot å sende reklame via e-post og som tekstmelding til mobiltelefon, uten å innhente samtykke fra mottaker på forhånd.

Privat parkering
Forbrukerombudet fører kontroll med at avtalevilkår i standardkontrakter ikke er urimelige overfor forbruker.

Antall nye saker på dette området var 552, 107 flere enn året før. Økningen skyldes i stor grad misnøye med kontrakter som gjelder privat parkering, levering av strøm, samt kontraktsvilkår på IT- og telekommunikasjonsområdet.

Statistikken viser også at 87 prosent av de nye sakene gjaldt klager fra forbrukere, en økning på 7 prosent fra året før.

Frivillig ordning
Henvendelser fra næringsdrivende utgjorde 6,5 prosent av sakene, 4 prosent færre enn i 2002. Det var 51 klager på kjønnsdiskriminerende reklame, 2 flere enn i 2002.

Forbrukerombudet fattet 2 forbudsvedtak i 2003, 12 færre enn året før. Nedgangen skyldes hovedsaklig at stadig flere saker løses gjennom frivillig ordninger med de næringsdrivende, og at Ombudet har klart å stanse mye av den ulovlige postordrereklamen.

Kilde: Forbrukerombudet