For første gang er det blitt registrert hvor mange kvinner og barn i Norge som opplever vold og trusler nært inn på seg i løpet av en uke.

Målingen viser at flere tusen kvinner og barn møter vold og trusler fra en de
har nære bånd til. Justisdepartementets voldsmåling er den første av sitt slag i
Norden. Politi- og hjelpeapparat har registrert antall henvendelser mellom 21. –
27. august 2003 og totalt 151 instanser var med på målingen.

Hensikten med målingen er å gi et bilde av vold i nære relasjoner, og den gir ikke
en vitenskapelig oversikt over omfanget av denne typen vold. Psykisk og fysisk
vold i nære relasjoner foregår ofte skjult for omverdenen, og det er grunn
til å anta at det er mørketall. Justisdepartementets voldsmåling viser at
det i måle-uken var over 1000 henvendelser fra kvinner som opplevde vold i nære
relasjoner.

Om lag 1500 barn var i løpet av samme uke berørt av vold og trusler fra noen
de har nære bånd til. De fleste av de berørte barna var relativt unge, mange var
under skolealder. Voldsutøverne er i all hovedsak menn. I nesten 85 prosent av
sakene var utøveren en mann. I nesten halvparten av sakene var det tale om
fysisk vold, mens trusler og andre former for psykiske overgrep forekom i to
tredjedeler av sakene, viser oversikten fra
Justisdepartementet. 

http://odin.dep.no/jd/norsk/aktuelt/