Kontantstøtten er en av de store og viktige sakene i forbindelse med årets stortingsvalg. Dette er en reform som har vært etterspurt og ønsket, og derfor er det viktig, av respekt for den enkelte families frihet til å velge, at vi bevarer den.
K&F har i dag sendt ut pressemelding i den anledning.

Kontantstøtten har hatt en lang vei å gå før den ble innført ved lov i 1998. Norges Kvinne- og familieforbund (K&F) arbeidet fram det opprinnelige forslaget under navnet ”Omsorgstillegg til barnetrygden”. Saken bygger på forbundets prinsipp ”Frihet til å velge”, og er ment å gi hver familie mulighet til å velge den omsorgsform som passer dem best.

K&F, tidligere Norges Husmorforbund, var blant de første som gikk inn for å starte barnehager, og driver ennå mange av landets barnehager. Likevel var det vi som fremmet forslaget om kontantstøtte.
Tre forskningsrapporter i perioden 1987-1990 viste at et tydelig flertall av småbarnsforeldrene ønsket valgfrihet i spørsmålet om omsorgsform. Barnefamiliene ønsket flere løsninger, og vi så at dette ikke bare var mulig, men også en nødvendighet.

K&F vil ha barnehageutbygging, og vi vil ha kontantstøtte. I denne saken sier vi som Ole Brumm: ”Ja takk, begge deler”. Det er nemlig ingen motsigelse mellom barnehageutbygging og kontantstøtte. Tvert imot – da vil foreldrene ha full valgfrihet. I tillegg er det viktig å være klar over at tilbudet om kontantstøtte gjelder i to år – fra barnet er ett til tre år.

Det er barn som har størst fordel av å være i barnehage, f.eks. grunnet integrering eller omsorgssvikt. Men som for mange av våre velferdsgoder, er også kontantstøtten tilpasset generelt. Og her må vi se hva flertallet ønsker. 80000 velger kontantstøtte, det er omtrent 70% av alle ett- og toåringer. For de aller fleste er dette et gode, både for foreldre og barn. Da må vi løse problemer vedrørende integrering og omsorgssvikt på annen måte.

Hver familie er unik – det som passer for den ene er ikke nødvendigvis riktig for den andre. Og i dagens samfunn må det være plass for den enkelte families valg.
K&F har tiltro til at den enkelte familie selv klarer å avgjøre hvilken omsorgsform som passer dem best.

For ytterligere informasjon, ta kontakt med forbundsleder Bjarnhild Hodneland tlf 55193012/92893155, 1.nestleder Ann-Louis Nordstrand tlf.91594612, 2.nestleder Grete Nordbæk tlf. 97061098