I dag markeres K&F-dagen for andre gang. 10.mars er fødselsdagen til vår grunnlegger, Marie Michelet, og derfor er denne dagen valgt som en landsdekkende markeringsdag.
Tema for årets K&F-dag er Husmorvikartjenesten.

Norges Kvinne- og familieforbund (K&F) krever at det
gjeninnføres et tilbud tilpasset barnefamiliens hjelpebehov, som et ledd i de
kommunale omsorgstjenestene.
Kommunene må sørge for å ha en beredskap for familier i
omsorgskrise. Husmorvikartjenesten er en slik beredskap.

Norges Kvinne- og familieforbund har siden 1946 arbeidet med
husmorvikartjenesten – ved å utdanne, ansette og innlemme i kommunalt
lønnsregulativ. En husmorvikar vil avlaste/avhjelpe omsorgspersonen i familien.
Dette tilbudet ble dessverre i de fleste kommuner helt eller delvis borte etter
innføring av Lov om sosiale tjenester i 1991. Men behovet for husmorvikarer er
like aktuelt i dag som det var for 60 år siden – eller kanskje mer aktuelt enn
noensinne?

I henhold til sosialtjenesteloven er kommunene pålagt å ha
et tilbud om hjelp til sine innbyggere. Det er et paradoks at innføringen av en
lov som har som formål ” å fremme økonomisk og sosial trygghet, å bedre levevilkårene
for vanskeligstilte, å bidra til økt likeverd og likestilling og forebygge
sosiale problemer”, gjør at service og omsorg efamilier blir betydelig
redusert.

Husmorvikartjenesten er i de aller fleste kommuner bygd ned
og gjort usynlig ved at den er tatt inn i andre hjelpeordninger – eller helt
utelatt. Nedbyggingen begrunnes med at gode permisjonsordninger for foreldre
har eliminert behovet for den tidligere så etterspurte tjenesten. Men alle
foreldre har ikke krav på en permisjonsordning, og en eventuell kommunal
hjelpeordning strekker seg i regelen ikke utover vanlig arbeidstid. Det betyr
at mange familier ikke får den hjelp de har krav på og sårt trenger.

K&F er opptatt av at det skal være et trygt og godt
tilbud om praktisk bistand i hjemmet til familier hvor omsorgsperson blir akutt
syk eller har spesielt behov for hjelp, for eksempel i forbindelse med
svangerskap, fødsel og barseltid.
De fleste familier ønsker å greie seg selv ved hjelp av egne
nettverk. Terskelen er høy for å be om hjelp fra det offentlige. Men selv med
retten i hånd, risikerer familier i nød ikke å få hjelp.

Det er nå 60 år siden Norges Kvinne- og familieforbund
skaffet landet en husmorvikartjeneste.

 

Nå trenger denne tjenesten en renessanse!