Husmorvikartjenesten var et aktuelt tema også på årets landsmøte i K&F, og følgende resolusjon ble vedtatt:

Landsmøtet i Norges Kvinne- og familieforbund i Molde 22.-24.10.2010 etterlyser husmorvikartjenesten. Noen må ta ansvar for at barnefamilier og familier med tungt pleietrengende får hjelp når omsorgspersonen selv er syk! Tilbudet er i dag meget mangelfullt. Hjemmehjelp eller hjemmesykepleie kan ikke erstatte Husmorvikartjenesten.

Dette er en tjeneste som nå ofte blir etterspurt. Flytte- og bomønsteret er i dag veldig forskjellig fra tidligere tider, og nær familie bor gjerne andre steder i landet.  Ofte er disse også i fullt arbeid selv om de bor i nærheten. 

Husmorvikarsaken dukket opp første gang i 1929. På Norges Husmorforbunds landsmøte i 1946 ble saken tatt opp igjen, og fra 1947 ble det oppnevnt en offentlig komité som skulle komme med forslag til finansielle og administrative tiltak som skulle sikre gjennomføringen av husmorvikarordningen i byer og landdistrikter. Norges Kvinne- og familieforbund vil at familier som trenger det, gis rett til å få husmorvikartjeneste.

Resolusjonen er sendt til:
Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet og Stortingets helse- og omsorgskomite.