Norges Kvinne- og familieforbund (K&F) har mottatt Forslag til endringer i barnehageloven og tilhørende forskrifter til uttalelse.

Kunnskapsdepartementet
postmottak@kd.dep.no
Oslo 19.januar 2015

Høringssvar til forslag til endringer i barnehageloven og tilhørende forskrifter

Norges Kvinne- og familieforbund (K&F) har mottatt Forslag til endringer i barnehageloven og tilhørende forskrifter til uttalelse.

K&F har lang erfaring i barnehagespørsmål og drift av barnehager. Mange av våre lokallag eier og driver fortsatt barnehager etter ulike modeller.

Kommentarer med tanke på tilsyn

Vi ser av forslaget at kommunene ikke fratas tilsynsmyndigheten. Det gir grunnlag til å stille spørsmål om kravet om uavhengig tilsyn oppfylles.

Fortsatt er det svært mange private barnehager. Kommunene er nå også de fleste steder i landet drivere av mange barnehager. Det at kommunen skal føre tilsyn med egne barnehager kan skape problemer med tanke på habilitet. Det er underlig at noen skal kontrollere seg selv og egen drift.

Dersom man skal opprettholde forslaget om at kommunene skal ha tilsynsmyndigheten må det være klare skiller. Dette kan gjøres ved at tilsyn gjøres av en annen avdeling enn avdelingen som har ansvar for driften av kommunale barnehager.

Dette er ikke en optimal løsning.

Vi tror kanskje heller at tilsyn bør utføres av Fylkesmannen. Vi ser at man da får et problem med klageinstans. Da må i tilfelle Bufdir eller departementet være klageinstans.

Kommentarer med tanke på reaksjonsmidler bruk av tilskudd

Vi ser behovet for å kunne sørge for at tilskudd til barnehagene brukes etter intensjonen. Med tanke på private barnehager så er disse ulike i sin organisering, driftsform, økonomiske rammer og ikke minst eierform. Fortsatt er det slik at mange barnehager drives av ideelle organisasjoner. Her er det tillitsvalgte/medlemmer som av egen fritid nedlegger et betydelig arbeid i barnehagedriften. Videre er det også slik at en del av eierorganisasjonene samler inn eller på annen måte gir tilskudd til driften.

 

Vi er god kjent med at det også er profesjonelle barnehagedrivere organisert som foretak.

Vi ser behovet for å sikre at ikke disse eierne ikke tar ut stor fortjeneste.

Regler for sanksjoner på dette området kan dersom man ikke er bevist utformingen, fort også ramme de små barnehagene eiet og drevet av frivillige og ideelle organisasjoner.

Videre så er vi av den oppfatning at det også må føres tilsyn med kommunenes bruk av tilskudd til barnehagedrift. Dette tilsynet deler vi departementets syn på om at må skje ofte og mye mer regelmessig.

Dokumentasjon

Vi ser barnehagenes behov for å registrere og samle dokumentasjon om barnets utvikling på en rekke områder. I høringsnotatet foreslås det å legge dokumentasjon som en del av barnehagens virksomhet inn som en del av barnehagens pedagogiske virksomhet ser vi det slik at behovet for foreldrenes samtykke fjernes.

K&F er av den oppfatning at barn og ansvaret for deres hverdag og utvikling i hovedsak er foreldrenes. Vi mener av den grunn at overlevering av opplysninger fra barnehage til skole må ha foreldrenes samtykk. Vi er av den oppfatning at foreldre i utgangspunktet vil egne barns beste. Vi tror at ved god kontakt og kommunikasjon mellom barnehage og foreldre, så vil ikke spørsmålet om samtykke være noe problem.

Eieransvar

Notatet peker på at det er eier som har det juridiske ansvaret for at dokumentasjons verktøy og observasjonsmetoder er innenfor lovens rammer. Dette kan medføre at eier med fjernt forhold til barnehagens drift, velger verktøy som er rimelige, men kanskje ikke hensiktsmessig for den aktuelle barnehagen. Vi er usikre på om departementet mener at pedagog/styrer fratas medbestemmelse rundt dette spørsmålet.

K&F mener at det derfor i loven må komme klart frem at eier er juridisk ansvarlig for valg av verktøy osv., men at dette må skje i nært samarbeid med barnehagens faglige ansvarlige. Videre må også eier pålegges å kontrollere praksis på dette området.

Endring av stillingsbetegnelse

K&F har ingen innvendinger med tanke på forslaget om at førskolelærer endres til barnehagelærer. Vi ser dette som en endring i samsvar med andre lover.

 

Med vennlig hilsen
Norges Kvinne- og familieforbund

Elisabeth Rusdal
Forbundsleder                                                                                 

Christine Andreassen (sign)
Sentralstyremedlem