K&F har i dag vært i høring i Stortingets Justiskomite i anledning et forslag om styrket erstatningsrettslig vern mot helseskader forårsaket av forbruksvarer. Her kan du lese vårt høringsnotat:

Dokument 8:89 (2005-2006)

Forslag fra stortingsrepresentantene Hans Olav Syversen og May-Helen Molvær Grimstad om et styrket erstatningsrettslig vern mot helseplager og helseskader som er forårsaket av forbruksvarer.

 

Høringsnotat fra Norges Kvinne- og familieforbund

 

 

Norske forbrukere trenger et ris bak speilet i forhold til produsenter av forbruksvarer.

 

Norges Kvinne- og familieforbund arbeider, som navnet tilsier, med kvinne- og familiepolitikk, og forbrukerspørsmål er absolutt noe som angår kvinner og familier.

Derfor var vi en av initiativtakerne til etableringen av Forbrukerrådet i sin tid – den gang under vårt tidligere navn Norges Husmorforbund.

Som en selvstendig forbrukerorganisasjon og gjennom vårt medlemskap i Forbrukerrådet engasjerer vi oss i forbrukerspørsmål. Vårt krav er at den enkelte forbruker og familie skal kunne føle trygghet i tråd med internasjonale prinsipper for forbrukerrettigheter; man skal blant annet ha rett til sikkerhet og rett til å bli informert.

Spekulativ reklamepåvirkning krever våkne forbrukere. Selv om produsenter er pålagt å påføre varene omfattende innholdsdeklarasjon, har forbrukere liten eller ingen mulighet til å vurdere produktenes eventuelle skadeeffekter. Som forbrukere er vi derfor helt prisgitt offentlige myndigheters kontrollrutiner. Det er av største betydning at offentlige myndigheter har virkemidler som kan tas i bruk for å skape trygghet og rettsvern for forbrukerne.


K&F støtter forslaget fra stortingsrepresentantene Hans Olav Syversen og May-Helen Molvær Grimstad. Med dagens enorme tilbud av forbruksvarer er det helt nødvendig med et tilfredsstillende vern for forbrukerne. Et styrket erstatningsrettslig vern mot helseplager og helseskader forårsaket av forbruksvarer vil være et viktig virkemiddel i denne sammenhengen. Det vil gjøre produsenter mer varsomme i forhold til lansering av nye produkter og vil også gjøre utvalget av varer mer oversiktlig og trygt for forbrukerne. Vi tror, som forslagsstillerne, at dette vil føre til utvikling av stadig bedre og sikrere produkter som ikke påfører forbrukerne skader eller ubehag.

For det er trygghet og rettferdighet dette dreier seg om – at vi som forbrukere kan handle med visshet om at varene vi kjøper ikke volder oss skade. Og skulle det likevel skje, har vi lovhjemler i forhold til erstatning.

Et styrket erstatningsrettslig vern for påført skade ved ordinær bruk av forbruksvarer er viktig, riktig og nødvendig. Andre land har gjennomført dette – dette må Norge også kunne klare. Et slikt styrket vern vil være svært viktig for de menneskene som blir berørt, og som i flere tilfeller kan få sine liv dramatisk endret for kortere eller lengre tid.

Til neste år starter Mattilsynet, i samarbeid med folkehelseinstituttet, et bivirkningsregister for skader og bivirkninger påført av bruk av kosmetikk- og kroppspleieprodukter. Man vet at det er stor underrapportering når det gjelder skader og bivirkninger av disse produktene, og håpet er at dette bivirkningsregisteret skal føre til større grad av tilbakemelding. Noe som i sin tur vil føre til bedre merking av produkter.

Vi ser bivirkningsregisteret i sammenheng med forslaget i dokument 8:89. Når Mattilsynet nå oppretter et meldesystem for skadevikninger av kosmetikk- og kroppspleieprodukter, er det av største viktighet at dette også følges opp av lovverket med et erstatningsrettslig vern, uten nedre grense for invaliditet.

Rett til økonomisk kompensasjon må gjelde skader og plager etter ordinær bruk av alle forbruksvarer eller inntak av mat.

K&F oppfordrer myndighetene til å legge mye større vekt på å forebygge helseproblemer i befolkningen. Styrket erstatningsrettslig vern er et forebyggende tiltak.