-Hjemmearbeidende småbarnsforeldre på 1970-og 80-tallet kan likevel få pensjonspoeng. Dette er en sak vi har kjempet for i alle år. Det er på tide at kvinners arbeid i hjemmet blir verdsatt, sier forbundsleder Bjarnhild Hodneland i Norges Kvinne- og familieforbund (K&F).

Av Wenche Solberg-Hansen

Kvinnene og de få mennene som på 1970 og 1980-tallet var hjemme med barna sine i stedet for å være yrkesaktive, kan likevel få pensjonspoeng. Tidligere har ikke omsorgsarbeid i eget hjem ført til mer i pensjonsutbetaling, gitt pensjonspoeng.

Men Pensjonskommisjonen som i går la frem en ny modernisert forslag av folketrygdens pensjonssystem,vil nå se nærmere på muligheten for at småbarnsforeldre som var hjemme med barna i årene mellom 1967 og 1992, likevel kan få pensjonspoeng- selv om pensjonsreformen ikke trer i kraft før 2010.

Kampsak
De som har fått barn etter 1992, får nå godkjent pensjonspoeng for omsorg av barn under 7 år. Det har vært en av kampsakene til Norges Kvinne- og familieforbund.

Loven om pensjonsopptjening ved ulønnet omsorg for egne barn under skolepliktig alder og for pleietrengende i egen familie, ble innført i 1992. Folketrygdens pensjonssystem kom i 1967.

Bedre
Forslaget fra Pensjonskommisjonen når det gjelder ulønnet omsorgsarbeide er en mye bedre og gunstigere pensjonsopptjening og skal gjelde for egne barn under skolepliktig alder, syke, funksjonshemmede eller eldre. 

De praktiske mulighetene for å gi omsorgsopptjening tilbake for perioden 1967 til 1992 foreslås utredet nærmere. Svenskene innførte omsorgspoeng med tilbakevirkende kraft allerede i 1998.

Milliardbeløp
-Det vil koste èn milliard ekstra i 2010 og 2,5 milliarder i 2030 å realisere ordningen. Det uttaler ekspedisjonssjef Bjørn Halvorsen i Finansdepartementet. Halvorsen var sekretariatsleder i Pensjonskommisjonen.

Ordningen vil gjelde kvinner og menn som er født før 1950, og som fikk barn mellom 1967 og 1992. Det ble født ca. 1,3 millioner barn i Norge i denne perioden. For dem som er født etter 1950, foreligger det ingen regnestykker.

Minstepensjonister
-Dette er en utrolig viktig sak for oss i K&F. Vi har ventet lenge på at kvinners arbeid i hjemmet blir verdsatt. Mange av våre medlemmer valgte å være hjemme mens barna var små. Det mener vi er en av grunnene til at så mange kvinner i landet er minstepensjonister, sier forbundsleder Bjarnhild Hodneland. 

Hodneland er usikker på om tilbakeføring av omsorgspoeng vil bli vedtatt, men hun mener at en modernisert folketrygd bør kunne ivareta kvinners rettigheter i hjemmet og at det er på tide å hedre de eldre kvinnene.

-Det er nå det gjelder for tusenvis av kvinner og noen få menn i 50-60-årene. Det blir litt av et arbeid for våre myndigheter å finne ut av hvor lenge foreldrene var i ulønnet omsorgsarbeid og hvem av foreldrene som var hjemme, men det fortjener disse foreldrene, mener Hodneland.

Skolepliktig alder
K&F-lederen er usikker på hva Pensjonskommisjonen mener med ulønnet omsorgsarbeid for egne barn under skolepliktig alder.

-I dag innvilges det pensjonsopptjening for omsorg under 7 år. Det gir en årlig opptjening på 3 pensjonspoeng. Ordningen ble innført i 1992, da barna begynte på skolen det året de fylte 7 år.

Men Pensjonskommisjonen legger i rapporten vekt på at barna nå begynner på skolen ett år tidligere, og at det kan tale for å begrense omsorgspoengene til å gjelde omsorg under 6 år. Det går ikke frem av rapporten hvor mange pensjonspoeng det utgjør, men vi tror det er 3 1/2, forteller Hodneland. 

Fødselspenger
Pemsjonskommisjonen går inn for en minstegaranti tilsvarende en inntekt på mellom 4 1/2 G og 6 G (256.000-341.000), avhengig av inntekts grunnlaget. Omsorgsopptjeningen mener kommisjonen blant annet kan fastsettes ved å ta utgangspunkt i inntektsgrunnlaget for fødselspenger!

-Å knytte inntektsgrunnlaget til fødselspenger er noe vi må diskutere nærmere. Det mener vi vil ramme lavlønte kvinner, kvinner i ulønnet arbeid og studenter. Vinnerne blir kvinner i høytlønte jobber, hevder forbundsleder Bjarnhild Hodneland.

“Pensjonskommisjonen” i Norges Kvinne- og familieforbund skal nå studere de omfattende dokumentene til ny pensjonsreform og vil i løpet av kort tid legge frem sine forslag til forbedringer for de folkevalgte på Stortinget.

Les mer om pensjonsreformen her

Les mer om pensjonsreformen på Odin