Kostbar løsning uten valgfrihet
Landsstyret i Norges Kvinne- og familieforbund (K&F) mener det var en
stor glipp av regjeringen og lærerne å ikke involvere foreldre og kommuner før
den nye heldagsskole-avtalen ble undertegnet og presentert for det norske folk,
torsdag den 22. mars i år.

Det virker som om Arbeiderpartiet, Norsk Lærerlag og Lærerforbundet blåser en lang marsj i hva familiene rundt om i landet mener!

Norges Kvinne- og familieforbund er ikke imot et bedre pedagogisk skoletilbud som kan føre til en kvalitetsheving i både skole og skolefritidsordningen (SFO), men K&F er imot en betalt og utvidet skoletid uten valgfrihet for foreldrene.

Skarpe skillelinjer
Forbundet utfordrer regjeringen, skolemyndigheter og lærerorganisasjoner til fortsatt å sørge for et sylskarpt skille mellom hva som er obligatorisk skolegang og hva som er frivillig SFO-ordning.

Uklare signaler om å åpne for forsøk som sprer skoleaktivitetene utover dagen, skaper kaos og usikkerhet. Skoletid og fritid må ha klare grenser, av hensyn til dem som ikke benytter eller i framtiden ikke ønsker å benytte SFO-ordningen!

Valgfriheten forsvinner
I dag tar bare 50 prosent av landets foreldre imot tilbudet om skolefritidsordningen. Undervisningsminister Giske påpeker i sin argumentasjon at opplegget med heldagsskole skal redde barna fra å komme hjem til tomme hus med nøkkel rundt halsen.

Han sier også gang på gang at ordningen skal være valgfri. Dette tror ikke forbundet noe på. Når skolefritidsordningen og obligatorisk undervisning blandes, forsvinner valgfriheten og foreldre, og forbundet vil ikke ha en skole som skaper A- og B-elever!

Arbeidsmiljølov
Norges Kvinne- og familieforbund mener det haster for Norge å få vedtatt en arbeidsmiljølov for skolebarn. Undervisningstiden for de yngste utgjør i dag 20 timer pr. uke. Den nye heldagsskolen vil utvide barnas arbeidsdag med atskillig flere obligatoriske timer enn dagens ordning.

I tillegg trenger skolebygg i de fleste kommuner i landet å rustes opp, av hensyn til helsesituasjonen og ansatte.

Landsstyret i K&F synes det er meget provoserende av Arbeiderparti-regjeringen og lærerorganisasjonene å innføre prøveordninger med heldagsskole, som forbundet mener vil bety en snikinnføring av betalt grunnskole. Det er helt urimelig at småbarnsforeldre skal betale for statsråd Giskes nye undervisningstilbud.

Skoleforsøket styrker ikke foreldrenes mulighet til å ta ansvar for egne barns hverdag og oppdragelse. Et utvidet skoletilbud må ha utgangspunkt i barnas og familiens beste, uttaler landsstyret i Norges- Kvinne og Familieforbund.

For ytterligere kommentarer kan forbundsleder
Elisabeth Rusdal kontaktes på telefon: 67 51 75 96 eller mobil: 91 32 81 64,
eller presseansvarlig Wenche Solberg-Hansen på telefon: 22 47 83 89 (direkte
jobb)