(Nett Kvinner & familie) Hva er flyktninger og innvandrers plass i norske frivillige organisasjoner og vil vi ha dem med på “laget”, på kurs og medlemsmøter? Det kan brobyggingsprosjektet “Kvinner i kulturelt fellesskap” på Kråkerøy i Østfold gi oss et svar på.

Tekst: Marie Anette Hagen

Det er

Kråkerøy Kvinne- og Familielag i samarbeid med Flyktningkontoret i
Fredrikstad kommune og Studieforbundet Populus som har satt i gang et prosjekt for kvinner med

ulik kulturell bakgrunn.

-Formålet er å bidra til at kvinner med innvandrer eller
flyktningbakgrunn, kan bli bedre kjent med mulighetene for å delta i det frivillige organisasjonsliv, enten som medlemmer
eller som frivillige. Det forteller Marianne Gulland og Vigdis Hauglum i Kråkerøy
K&F til Nett Kvinner & familie. Kråkerøy-kvinnene ønsker å gi
impulser til kvinner som vil være med i demokratibygging i Fredrikstad og
omegn.

-Vi ønsker å utvikle en modell for bedre integrasjon sammen med kvinner og
deres familier av ulik kulturell opprinnelse. Utfordringene blir å skape en
sosial møteplass, dialog og handling, gjennom ulike studietiltak som har sitt
ankerpunkt i håndverkstradisjoner. Vi håper at dette kan føre til at det blir
satt i gang flere prosjekter og målrettede innsatser ovenfor målgruppen og føre
til handling i fellesskap, og en mer vellykket sosial implementering i vårt
lokalsamfunn, enn vi har sett tidligere, påpeker de.

Spennende prosjekt
2003 er et spennende år og brobyggingsprosjektet; ”Kvinner i
kulturelt fellesskap” har fått tildelt øremerkede midler til
særskilte målgrupper fra Studieforbundet Populus. Dette har gitt mulighet til å
gjennomføre studietiltaket: Malerkurs ”Formingsaktivitet som skal rive hinder og
skape integrasjon”. På bakgrunn av Prinsipp-programmet for 2001-2004 og de
erfaringer som har blitt gjort tidligere med integrasjonsarbeid på lokalplan,
har studieplanen ”Malerkurs – Formingsaktivitet som skal rive hinder og skape
integrasjon”, blitt uarbeidet.

Kråkerøy K&F lag har invitert kvinner med kurdisk opprinnelse og
medlemmer i sitt eget lag, til å være med i et nytt og spennende kvinnenettverk.
De ønsker å være en ”døråpner” i sitt lokalsamfunn, til samspill med kvinner fra
ulike kulturer og lære hverandre bedre å kjenne.

Sosial møteplass
De vil skape en sosial møteplass hvor
erfaringer og kunnskaper omkring ulike formingsaktiviteter blir utvekslet.
Kurdisk og norsk kultur Hovedaktiviteten våren 2003, er et malerkurs som Gro
Børresen skal lede. Deltakerne skal få kunnskap og praktisk øving i enkle
malerteknikker og bruk av farger og pensler. Hun oppfordrer til å ta med ulike
håndarbeid, for å vise hverandre ulike håndverktradisjoner med bakgrunn i
kurdisk og norsk kultur.

Deltakerne skal male et bilde, ramme det inn, og forberede en utstilling.
Kurset avsluttes med at maleriene og annet håndarbeid, utstilles på ”Grenseløse
kvinner”, en messe i Fredrikstad som arrangeres 22. – 24. mai i år. Deltakerne
som ønsker å delta på messen, vil bli dratt veksler på m.h.t. de erfaringer
kvinnene får av et slikt arrangement.

Bevisstgjøring
Underveis blir det blir lagt sterk
vekt på at deltakerne skal lære hverandre å kjenne, skape en sosial møteplass på
tvers av kulturell opprinnelse og tradisjoner. De skal gjennom kurset få en
bevisstgjøring på ulike kulturelle håndarbeidstradisjoner og gjennom malerkurset
få interesse for å uttrykke seg gjennom å male og forberede en utstilling.

Når det arbeides slik på kurset at deltakerne opplever at de utvikler sin
skapende evne, og at de kan glede seg over produktene de lager, håper vi at det
vil være lettere å videreføre ”integrasjonskurset” slik at flere ønsker å delta
på nye kurs.

Bedre kunnskaper
Hva er flyktninger og innvandreres plass
i de norske frivillighets Norge og hvordan kan den frivillige virksomheten bli
mer kjent, få kunnskaper, spør de i boken ”Levende lokalsamfunn”. Boken gir
svar på disse og enda flere spørsmål. Kråkerøy Kvinne-og Familie lag har satt
fokus på disse spørsmålene og vil at det settes ytterligere fokus på de etniske
minoriteter i vårt samfunn.

Også med henblikk på å fremme etablering av partnerskaper mellom etniske
minoriteter og offentlige etater. De ser på det som særdeles viktig å koordinere
offentlige og frivillige tiltak da vi tror at det ligger et enormt potensiale i
å kople frivillige sektor opp mot offentlige tilbud og etater. Vi får alle håpe
at dette kan være første skritt mot en fremtid hvor kvinner i et kulturelt
fellesskap skaper historie sammen!