Forbundet har mottatt forslaget til uttalelse og uttaler: K&F har lang erfaring i barnehagespørsmål og drift av barnehager. Mange av våre lokallag eier og driver fortsatt barnehager etter ulike modeller. Vi har i vår uttalelse blant annet kommet med følgende synspunkter.

Kommentarer med tanke på tilsyn

Vi ser av forslaget at kommunene ikke fratas tilsynsmyndigheten. Det gir grunnlag til å stille spørsmål om kravet om uavhengig tilsyn oppfylles.

Fortsatt er det svært mange private barnehager. Kommunene er nå også de fleste steder i landet drivere av mange barnehager. Det at kommunen skal føre tilsyn med egne barnehager kan skape problemer med tanke på habilitet. Det er underlig at noen skal kontrollere seg selv og egen drift. 

Dersom man skal opprettholde forslaget om at kommunene skal ha tilsynsmyndigheten må det være klare skiller. Dette kan gjøres ved at tilsyn gjøres av en annen avdeling enn avdelingen som har ansvar for driften av kommunale barnehager. 

Dette er ikke en optimal løsning.

Vi tror kanskje heller at tilsyn bør utføres av Fylkesmannen. Vi ser at man da får et problem med klageinstans. Da må i tilfelle Bufdir eller departementet være klageinstans.

Dokumentasjon

Vi ser barnehagenes behov for å registrere og samle dokumentasjon om barnets utvikling på en rekke områder. I høringsnotatet foreslås det å legge dokumentasjon som en del av barnehagens virksomhet inn som en del av barnehagens pedagogiske virksomhet ser vi det slik at behovet for foreldrenes samtykke fjernes. K&F er av den oppfatning at barn og ansvaret for deres hverdag og utvikling i hovedsak er foreldrenes. Vi mener av den grunn at overlevering av opplysninger fra barnehage til skole må ha foreldrenes samtykk. Vi er av den oppfatning at foreldre i utgangspunktet vil egne barns beste. Vi tror at ved god kontakt og kommunikasjon mellom barnehage og foreldre, så vil ikke spørsmålet om samtykke være noe problem.

Hele uttalelsen kan du lese her