Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet har sendt ut forskrifter til høring, med svarfrist 15.8.

Norges Kvinne- og familieforbund har 31.7.2010 sendt følgende svar:

Høringsbrev om forskrifter til sentre for foreldre og barn

Norges Kvinne- og familieforbund (K&F) viser til sitt høringssvar av 11.12.2008 om endringer i barnevernsloven, der vi støtter innføring av felles regler.

K&F har ingen merknader til utkastet til forskrifter. 

Vi vil likevel kommentere at det er viktig at barnet får stå i sentrum for tiltaket, og at driften ikke blir for formalisert og tungrodd.  Det må også tas i betraktning at sentrene er et frivillig hjelpetiltak for foreldre og barn, og drives av ulike organer med ulikt verdigrunnlag.

 Grete Nordbæk, fungerende forbundsleder/Eldbjørg Gunnarson, nestleder

Til info: sentre for foreldre og barn var tidligere kalt mødrehjem.

Her er saken på departementets hjemmesider.