Norges Kvinne- og familieforbund (K&F) har 14. november 2014 svart på forslaget fra Helse- og omsorgsdepartementet.

Høringssvar: Norges Kvinne- og familieforbund har ca. 4 000 medlemmer fordelt på over 230 lokallag rundt i hele landet. Forbundet er bl.a. opptatt av helsepolitikk og hvilke konsekvenser ulike vedtak får for enkeltpersoner. Med økende spesialisering mellom sykehus, og dermed transport av pasienter for ulike behandlingstyper, er det svært viktig at nødvendig informasjon kan overføres raskt og effektivt. Med utlevering/postsending kan det ofte gå flere uker før informasjon har nådd fram.

Videre ser vi at det i akutte tilfeller også kan være behov for å ha nødvendig helseopplysning om pasienten. Med dette som bakgrunn støtter K&F forslaget.

Vi mener også at det bør være mulig å gjennomføre en begrenset skriveadgang i journalen, ref. 5.6.2. Det er viktig at pasienter og pårørende gis informasjon om at helseopplysninger kan bli overført og de rettigheter pasienten har i den forbindelse.

Merknad til punkt 6, administrative og økonomiske konsekvenser. Med de krav til teknisk/administrative løsninger og sikkerhet som indikeres i høringsnotatet, er det viktig at det settes av nok midler både til skolering av personale og oppgradering av systemer som kan  ”snakke sammen”.

Med vennlig hilsen
Norges Kvinne- og familieforbund

Elisabeth Rusdal
Forbundsleder

Anne Enger
Sentralstyremedlem

Eldbjørg Gunnarson
Sentralstyremedlem