Fleire fedre får fedrekvote – pressemelding frå Barne- og likestillingsdepartementet 13.10.09:

Regjeringa foreslår rett til fedrekvote for fedre med opptent rett der mor har ein stillingsdel lågare enn 50 prosent. Endringa inneber at far får rett til fedrekvote i alle familiar der begge foreldra har opptent rett til foreldrepengar. 1 500 fleire fedre får dermed moglegheit til å vere heime med barna.

I dag er det krav om at mor må ha opptent rett til foreldrepengar i ei stilling på minst 50 prosent for at far skal kunne ta ut fedrekvote. Regjeringa foreslår i budsjettet for 2010 rett til fedrekvote òg der mor har opptent rett til foreldrepengar i ein stillingsdel på mindre enn 50 prosent. Dette er foreslått for fødsler og omsorgsovertakingar frå og med 1. juli 2010. Forslaget inneber at det vil føreliggje rett til fedrekvote for alle familiar der begge foreldra har opptent rett til foreldrepengar. Lengre permisjonsuttak blant fedrar vil medverke til meir likestilte foreldreskap. Mor og far sin deling av foreldrepermisjonen legg eit viktig grunnlag for deling av omsorgsoppgåvene også etter at permisjonen er over.

——————————————–

Pressemelding fra K&F 25.8.2009:

K&F gratulerer med utvidet foreldrepermisjon fra 1.7.09!  Men fortsatt er det slik at er mor student eller jobber under 50%, får far ikke fedrekvote.   Sjekk NAVs hjemmesider.

Norges Kvinne- og familieforbund har sendt følgende brev til Barne- og Likestillingsdepartementet og alle politiske partier:

Norges Kvinne- og familieforbund registrerer med glede at fødselspermisjon og fedrekvote er utvidet fra 1.7.09. 

For at både mor og far skal kunne dra nytte av denne ordningen fullt ut, krever Norges Kvinne- og familieforbund at fars rett til egen opptjening av fedrekvote styrkes, uavhengig av mors arbeidssituasjon før og etter fødselen.  I dagens situasjon er det fortsatt mange fedre som ikke har mulighet, verken økonomisk eller praktisk, til å ta ut fedrekvoten.

Vi ønsker far hjem, og en mer rettferdig fordeling av omsorg og arbeidsoppgaver i hjemmet – men da må vi også legge til rette for det!

Norges Kvinne- og familieforbund forventer at denne saken følges opp av alle politiske partier i valgkampen og ikke minst i det videre arbeidet i Stortinget.

Vi viser ellers til tidligere pressemeldinger og resolusjoner om saken: http://www.kvinnerogfamilie.no/Webdesk/netblast/pages/index.html?id=1013462

Med hilsen

for Norges Kvinne- og familieforbund

Eldbjørg Gunnarson

Nestleder

Vi har fått  reaksjoner fra noen av de politiske partiene – her er de:

Venstre 20.08.09:

Venstre mener den enkelte familie skal ha stor frihet til å finne løsninger som passer dem best. Friheten må balanseres mot arbeid for likestilling og barns beste. Foreldre skal selv kunne velge når og hvordan de vil ta ut sin foreldrepermisjon.
Mvh
Anders Bergsaker
Politisk rådgiver/Political Adviser
Venstres stortingsgruppe/liberal Party Parliamentary Group
Arbeiderpartiet 20.08.09:

Arbeiderpartiet vil utvide fødselspermisjonen med særlig vekt på den øremerkede pappapermisjonen. Målet er 12 måneder med 100 prosent lønn, og at 3 måneder forbeholdes hver av foreldrene. Vi vil også arbeide for rett til ammefri med lønn.

Fra 2009 utvider Regjeringen fedrekvoten med fire uker, hvorav to uker kommer som en utvidelse av den samlede foreldrepermisjonen. De to andre ukene tas av den perioden som i dag er til fri fordeling mellom foreldrene. Dette betyr at 9 uker er forbeholdt mor – 3 uker før fødsel og 6 uker etter fødsel, og at 10 uker er forbeholdt far.

I Soria Moria-erklæringen sa vi at vi ville utvide perioden med fem uker, og at disse skal forbeholdes far. Med den foreslåtte utvidelsen i dette budsjettet er Soria Moria-målet om 10 ukers fedrekvote oppfylt.

Arbeiderpartiets mål er at hver av foreldrene skal opptjene selvstendige permisjonsrettigheter, og få foreldrepenger på grunnlag av egen opptjening.

Med vennlig hilsen Arbeiderpartiets Stortingsgruppe

Eli Anne Hole Politisk rådgiver

Senterpartiet 24.08.09:

Takk for innspill og at dere tar opp dette viktige spørsmålet.

Senterpartiet har i sitt program for neste 4-årsperiode vedtatt at i tillegg til tredeling av foreldrepermisjon ønsker vi å tildele fedre selvstendige rettigheter til foreldrepermisjon basert på egen yrkesaktivitet og egen lønn.

Les gjerne mer om vår familiepolitikk her: http://www.sp09.no/index.php?F=textmal.php&ID=584

Vennlig hilsen

Karoline Bjerkeset

Valgkamprådgiver, Senterpartiets hovedorganisasjon