Norges Kvinne- og familieforbund fastslår at det er myndighetenes oppgave å forvalte landets energi-ressurs til beste for befolkningen.
Både myndigheter og energiselskaper holder på å miste tillit. Folk hakker
tenner, av kulde og av forargelse! Det går på stumpene løs for svært mange
mennesker, som vet at de ikke klarer å betale de skyhøye el-regningene som
varsles. Mange vet ingen annen utvei enn å fryse i leiligheter uten andre
muligheter for oppvarming enn el. En tilsiktet boligbygging har hindret andre
muligheter. At gamle, uføre og lavtlønnede får tilbud om lån for å greie sine
strømregninger, betraktes av mange som en hån. Samtidig ser man få tegn til
strømsparing i offentlig finansierte bygg og anlegg.

Norges Kvinne- og familieforbund etterlyser nå raske og kloke tiltak fra regjeringens side. Energiloven må endres. Folk med liten betalingsevne må tilbys hjelp i en økonomisk situasjon de selv ikke er herre over. Myndighetene må oppmuntre til etablering av alternative energikilder. Forskningen må intensiveres.

Norges Kvinne- og familieforbund mener, i likhet med Naturvernforbundet, at tiden er inne for å gjeninnføre to-prissystemet for strøm, i hvert fall for husholdninger. Een tariff for et stipulert normalt forbruk, en annen og noe høyere tariff for overforbruk.
Et slikt system vil mange forbrukere finne rettferdig, det vil gi dem følelsen av å styre eget forbruk- og det vil antakelig være et ledd i målsettingen om et lavere samlet nasjonalt forbruk.

For ytterligere informasjon, ta kontakt med
forbundsleder Bjarnhild Hodneland, tlf.: 55193012/55186493,mobil:92893155,
nestleder Bente Nygård, tlf.: 63997506, mobil: 97632550, eller informasjonsleder
Wenche Solberg- Hansen, tlf.: 22478380, direkte 22478389, mobil: 91772584.