Følgende pressemelding ble sendt ut 4. januar 2011:

”Med utspillet fra fødselsprofessor Pål Øian så er det hevet over enhver tvil at forutsigbarhet rundt fødesituasjonen for kvinnene skal ofres av hensyn til økonomi. Dette er overraskende og uventet utspill fra fagmiljøet,” uttaler en svært sjokkert forbundsleder i Norges Kvinne- og familieforbund Elisabeth Rusdal. />

/>I debatten rundt nedleggelsen av lokale fødetilbud har det vært brukt som argument at for å sikre kvinnene en trygg fødesituasjon må man ha et vist antall fødsler. Hvordan blir dette med tanke på de som skal bistå under transportfødsler? Er det egentlig transportfødsler vi skal sørge for å ha?/>

 Vi tror egentlig ikke det er slik man tenker. Derimot kan hele saken egentlig dreie seg om økonomi og kostnader ved opprettholdelse av tilbud lokalt. />

Vi begrunner dette ut fra følgende:/>

/>Man ønsker å flytte fødetilbudet til større sykehus – transport billigere enn lokalt tilbud./> 

Ved en del sykehus i dag tilbys det adskillig kortere liggetid – hjemreise etter 8 timer ved første gangs fødsel, 4 timer ved flergangsfødsel./>

/>Landet vårt er langstrakt og det er allerede fra myndighetenes side uttalt at enkelte vil få en forlenget reise ved fødsel på 2 til 3 timer. Vi kjenner også alle til utfordringene som ligger i dette – dårlige veier, fergeforbindelser m.m/> .

 Selv våre dyr har strengere regler og forskrifter når det gjelder drektighet og transport i denne perioden./>

/>I forbindelse med transport av fødende kvinner vil det være behov for å ha med jordmor. Vi ser i dag at mange kommuner sliter med jordmordekningen – hva da dersom flere av disse nå bindes opp i transporten av fødende kvinner? Hvem skal betale for behovet for økt antall jordmødre? Kommunene? Da bekymrer vi oss – vi kjenner alle til den anstrengte økonomien som finnes i flere kommuner. />

”Vi utfordrer nå våre politikere – ta ansvar – gi våre fødende kvinner forutsigbarhet og trygghet. Skyv ikke ansvaret over på regionale helseforetak eller kommunene som sliter økonomisk. La lokalt fødetilbud fortsatt være en valgmulighet for de fødende,” avslutter forbundsleder Elisabeth Rusdal i Norges Kvinne- og familieforbund, med rundt 5 000 medlemmer./>

 

/>For ytterligere kommentarer og informasjon kan forbundsleder Elisabeth Rusdal kontaktes på mobil: 913 28 164/>