Regjeringen har besluttet å inkorporere FNs kvinnekonvensjon og FNs rasediskrimineringskonvensjon i henholdsvis likestillingsloven og en ny lov mot etnisk diskriminering.

Inkorporering vil si at de to konvensjonene gjøres til en del av norsk lov og gir konvensjonene en sterkere rettslig status i Norge enn det de har i dag.

– Norge har allerede vært folkerettslig forpliktet til å overholde de to konvensjonene i flere tiår. Inkorporeringen innebærer et tydelig signal om at konvensjonene er sentrale menneskerettighetsinstrumenter i arbeidet for å bekjempe diskriminering og oppnå likestilling, sier barne- og familieminister Laila Dåvøy.

At konvensjonene inkorporeres gjør også at det blir lettere å få kunnskap om konvensjonene. Inkorporering er dessuten den innarbeidingsmetoden som anses som mest lojal.

Menneskerettigheter
– Det er viktig å gå foran og ta grep som gir internasjonale konvensjoner om menneskerettigheter en høy status i nasjonal lovgivning. Dette er spesielt viktig for at Norge fortsatt skal kunne være en internasjonal pådriver i arbeidet for menneskerettigheter, mener Dåvøy.

Regjeringen ser det som mest naturlig å inkorporere kvinnekonvensjonen og rasediskrimineringskonvensjonen i de to lovene som konvensjonene har sterkest tilknytning til, nemlig likestillingsloven og en ny lov mot etnisk diskriminering. På denne måten sikres en best mulig oversikt i lovverket.

Kilde: Barne- og familiedepartementet