” Når Stortinget to dager før FNs Internasjonale familiedag stemmer ned forslaget om at familiens betydning skal skrives inn i den nye Grunnloven, så er dette tragisk. I år er det 20-års jubileum for FNs familiedag. En dag som FN erklærte mye på bakgrunn av norsk innsats. I sitt budskap til årets markering sier FNs generalsekretær at familiens stilling er viktig for at mål for utvikling og vekst skal nås”, og da bli jeg faktisk sittende hoderystende igjen etter Stortingets vedtak, sier Elisabeth Rusdal, forbundsleder i Norges Kvinne- og familieforbund (K&F). ”Norge stemmer for fine formuleringer og viktige vedtak i FN, men mangler tydeligvis evnen til å sikre dette også nasjonalt – det er utrolig trist.”

For enkeltmennesket er familien som hovedregel den viktigste arenaen for kjærlighet, trygghet, tilhørighet, omsorg og personlig og sosial utvikling. For samfunnet er familien den viktigste ”byggesteinen”, fordi familien ivaretar enkeltmenneskers grunnleggende behov. Ved å ha hovedansvar for oppdragelse av nye generasjoner, utføre omsorgsoppgaver og annet ulønnet omsorgsarbeid, er familien en av de viktigste bidragsyterne til samfunnsutviklingen.  Familiepolitikk dreier seg om samfunnsmessige tiltak som har til hensikt å sikre familien gode levekår. Ingen familier eller familiemedlemmer er like eller har samme behov. Det er derfor viktig å legge tilrette for valgfrihet. På den måten kan familien selv velge det som passer best for seg og de behov familiens medlemmer har.

FN understreker i sitt budskap at familien og styrking av denne har stor betydning for fattigdomsbekjempelse, sørge for sosial integrering og bedre forholdene for unge og eldre familiemedlemmer. Derfor hadde nettopp i år vært av avgjørende betydning av man vernet om familiens betydning ved å ta dette med i Grunnloven.

” I anledning FNs Internasjonale Familiedag 15.mai utfordrer vi Stortinget til å rette opp og ta familien med i Grunnloven. Vi håper og tror at vedtaket beror på en feil. Feil kan rettes – gjør det», avslutter forbundsleder Elisabeth Rusdal i Norges Kvinne- og familieforbund.

 

Bakgrunn FNs familiedag

I 1994 var FNs internasjonale år for familien. I forkant av dette året ble det i 1993 vedtatt at 15.mai skal være FNs internasjonale familiedag. Norges Kvinne- og familieforbund var sterkt engasjert i å få vedtatt en egen FN-dag for familien og klarte dette gjennom intenst arbeid blant annet via vårt internasjonale forbund; Associated Country Women of the World (ACWW).

Dagen markeres årlig og FNs generalsekretær kommer med et eget budskap til denne dagen. I år er det 20 år siden den første dagen ble markert. Dagen ansees som såpass viktig at det også er laget et eget emblem for dagen.