4 millioner jenter og kvinner blir kjøpt og solgt verden over, enten inn i ekteskap, prostitusjon eller slaveri. Rundt 5000 jenter og kvinner blir hvert år utsatt for æresdrap av medlemmer av egen familie. 2 millioner jenter blir kjønnslemlestet hvert år.

Tekst: Wenche
Solberg-Hansen

 

1 av 3 kvinner i verden har
blitt utsatt for vold. Om lag hver fjerde kvinne i verden utsettes for vold i
eget hjem.Mellom 8000 og 9000 kvinner blir voldtatt
hvert år i Norge. Av de anmeldte voldtekter førte kun 4,5 prosent til
domsfellelse 2000. I 2001 var tallet 6,5 prosent.

 

Underrapportering

Voldtekt er den
mest underrapporte forbrytelse som begås, og de faktiske tallene på begåtte
voldtekter kan være opptil 50 ganger høyere enn det som rapporteres. 19 prosent
av kvinners helseplager og skader i industriland er på grunn av menns vold. Vold
i hjemmet er en av hovedårsakene til skader og død blant kvinner i hele
verden.

 

Studier viser at
kvinner med funksjonshemning lettere blir utsatt for vold og overgrep enn
kvinner uten funksjonshemning. Mellom 35- 40 prosent av kvinner som blir drept i
Norge, blir drept av sin samlivspartner eller ekspartner. På grunn av fars vold
bor hvert år mellom 1 700 og 1 900 barn på et av landets krisesentre. Ansatte
ved krisesentrene melder om kvinner som har flyttet fra 4 opptil 14 ganger på
grunn av voldelige menn.

 

Uføretrygdes

Flere av disse kvinnene har
fått dårlig helse, og er blitt ufrivillig uføretrygdet. På grunn av manglende
støtte fra samfunnet er økonomien katastrofal, og mange kvinner og deres barn
tvinges til å leve på minimale ressurser.

 

Det viser undersøkelser fra FNs
befolkningsrapport fra 2000, samt tall fra Statistisk Sentralbyrå i Oslo.
Tallene og informasjonen er hentet fra veiledningsheftet til filmen ”Kode 6” som
Krisesentersekretariatet har gitt ut. Det forteller noe om omfanget av menns
vold mot kvinner.