– Befolkningens og legenes erfaringer med fastlegeordningen er positive. Med fastlegene har vi fått etablert en bedre relasjon mellom lege og pasient, hevder heleminister Dagfinn Høybråten.

Ifølge Helsedepartementet er fastlegeordningen som listesystem, etablert og fungerer i hovedsak meget bra. 98 prosent av innbyggerne har nå en fast lege, skriver Helsedepartementet på sine nettsider. 

Etter innføringen av fastlegeordningen er andelen svært fornøyde pasienter økt fra 32 prosent i 2000 til 44 prosent.

Svært mange fastleger er positive til ordningen; 35 prosent er mer fornøyde med arbeidssituasjonen enn før innføringen. Legedekningen er vesentlig bedret, mener departementet.

Suspensjon
Antall ledige fastlegehjemler er redusert fra 349 i januar 2001 til 105 i mai 2004. Antall innbyggere som står på en liste betjent av legevikar er redusert fra 200 000 personer i juni 2001 til 68 000 ved siste årsskifte.

På samme tidspunkt hadde kun 2 kommuner midlertidig suspensjon fra ordningen, mot totalt 11 siden innføringen.

Utkantkommuner sliter
Legedekningen er imidlertid ikke god nok i små- og utkantkommuner. 103 kommuner kunne per desember 2003 ikke tilby innbyggerne reell mulighet til å bytte fastlege.

Det har vært mindre vekst enn ønskelig i årsverk til allmennmedisinsk offentlig legearbeid i skole/helsestasjon, sykehjem med mer, skriver departementet. 

Kilde: Helsedepartementet