LOs representantskap mener at Arbeidslivslovutvalgets innstilling til ny lov for arbeidslivet, kan føre til et råere og mer brutalisert arbeidsliv. LO mener forslagene er provoserende og oppfordrer nå Regjeringen og Stortinget om å legge vekk de dårlige forslagene, skriver NTB.

LO mener forslaget til ny arbeidslov er et alvorlig tilbakeskritt i arbeidet for et bedre arbeidsliv og påpeker at flertallsforslaget i Arbeidslivslovutvalget, er et svekket vern av arbeidstakerne og en alvorlig forskyvning av makt til fordel for arbeidsgiverne.

Forslaget skal nå på høring, og LO skal ha en grundig behandling av innstillingen i sine organer. 

Med utvalgets forslag om endringer i arbeidstidsbestemmelsene, står vi overfor den første lovfestede arbeidstidsforlengelsen i Norge i moderne tid, hevder LO.

LO mener dette er stikk i strid med målsettingen om kortere arbeidstid. Adgangen til å inngå individuelle avtaler om arbeidstid utover alminnelig arbeidstid, åpner for rovdrift på arbeidstakere. 

Imot midlertidige ansettelser
Sammen med opphevelsen av begrensningene i arbeidstid for skift, turnus og annet belastende arbeid, endring i definisjonen av nattarbeid og åpningen for søndagsarbeid, representerer dette en potensiell helsefare for arbeidstakerne, skriver LOs representantskap i en pressemelding fra Youngstorget i Oslo. 

LO tar kraftig avstand fra utvalgets forslag om økt adgang til midlertidige ansettelser, og peker på at det tvert imot er behov for innstramminger i bruken av midlertidige kontrakter.

En generell adgang til midlertidige ansettelser vil undergrave målsettingen om at fast ansettelse skal være det normale, og føre til at enda flere arbeidstakere vil oppleve utrygghet og vilkårlighet i arbeidsforholdet.

Ufaglærte, innvandrere og funksjonshemmede rammes
LO mener at arbeidstakere som fra før står svakest i arbeidsmarkede; unge, ufaglærte, innvandrere og funksjonshemmede, vil bli særlig hardt rammet av en lovendring på dette området.

Retten til å stå i stilling inntil det foreligger rettskraftig dom, er en grunnpilar i stillingsvernet. Utvalgets flertall foreslår å “snu” dette prinsippet. Det vil svekke den enkeltes rettsstilling i oppsigelsessaker, mener LO. 

LO er tilfreds med at forslaget til ny arbeidslivslov har satt større fokus på det psykososiale arbeidsmiljøet gjennom økte krav til organisering av arbeidet.

Dyktige ledere skaper et godt arbeidsmiljø
Både arbeidsgivere og mellomledere skal ha pliktig opplæring innen helse, miljø og sikkerhet, og loven stadfester at god ledelse er avgjørende for et godt arbeidsmiljø.

Det er videre positivt at lovforslaget innebærer økt vern mot vold og trakassering av ansatte, og lovfestet vern av arbeidstakere som varsler om kritikkverdige forhold i virksomheten.

LO oppfordrer nå regjeringen og Stortinget om å legge vekk de dårlige forslagene, og bidra til at den nye arbeidslivsloven blir et framskritt, ikke et tilbakeskritt, for et tryggere og mer menneskevennlig arbeidsliv, skriver NTB.

Kilde: NTB