Energisparing er blitt en ny vekstnæring her i landet. Flere og flere hustander installerer ny miljøvennlig energi og bidrar til mindre strømforbruk. Statsforetaket Enova kan i sin årsrapport for 2003 vise til betydelige resultater i arbeidet med energiomlegging i Norge, skriver NTB.

Energiomleggingen har ført til så sterke resultater at Enova har doblet sine resultater fra 2002, og bidratt til energisparing og ny miljøvennlig energi på over 1.8 TWh i fjor. Dette tilsvarer et årlig gjennomsnittlig strømforbruk for ca. 100.000 boliger.

-En svært viktig faktor for det gode resultatet er det vi har oppnådd på varmeområdet, hvor vi er i ferd med å skape et alternativ til strøm til oppvarming, sier adm. direktør Eli Arnstad i Enova til NTB.

Mer vannbåren varme
Det er en nasjonal målsetting å oppnå 4 TWh mer vannbåren varme basert på fornybare energikilder innen 2010, og dette er vi allerede på god vei til å nå, sier hun.

-Når det gjelder energieffektivitet er det særlig innenfor industri og større næringsbygg resultatene har vært gode i 2003, sier Arnstad.

Profesjonell byggenæring
Enova gjennomførte en omfattende byggstudie i fjor, noe som har resultert i nye satsinger mot den profesjonelle byggenæringen.

–Vi vil nå kunne gi direkte støtte til byggprosjekter der vårt bidrag resulterer i valg av energieffektive løsninger, sier Eli Arnstad.

Miljøriktige løsninger 
Enova er etablert for å fremme en miljøvennlig omlegging av energibruk og energiproduksjon i Norge. Selskapet har som mål at det skal bli lettere å velge enkle, energieffektive og miljøriktige løsninger for alle som ønsker det.

Både private og offentlige aktører er viktige målgrupper. Enovas virksomhet finansieres gjennom påslag på nettariffen og over Statsbudsjettet, skriver NTB.

56.000 henvendelser
Strømkrisen forrige vinter resulterte i en eksplosjon av henvendelser fra husholdningene til statsforetaket for energiomlegging. Enovas telefonbaserte svartjeneste loggførte nesten 56.000 henvendelser i fjor.

–Vi er svært fornøyd med at vi kan gi råd og hjelpe så mange tusen kunder gjennom vår informasjonstjeneste, sier adm.direktør i Enova Eli Arnstad.

Selv om tilskuddsordningen til privathusholdningene fikk mye oppmerksomhet, er det ifølge Arnstad stor spennvidde i spørsmålene folk stiller. Folk er opptatt av generelle energiråd, energipriser, varmeløsninger og støtteordninger.

Nytt tilbud
-Fra 2004 har vi utvidet svartjenesten til også å omfatte det profesjonelle markedet, forteller Eli Arnstad.

Enova har en rekke tilskuddsordninger for dette markedet, og Arnstad regner derfor med stor pågang i tiden fremover.

Svartjenesten drives av selskapet NORSEC i Narvik på oppdrag fra Enova. Telefonnummer til svartjenesten: 800 49 003

Et statsforetak
Ordninger med økonomisk støtte er organisert i programområder som gjenspeiler prioriteringene.

Enova er et statsforetak som eies av Olje- ogm energidepartementet.

Kilde: NTB