Resolusjon fra landsstyret i Norges kvinne- og Familieforbund, samlet til møte 9. og 10 september.
Landsstyret i Norges Kvinne- og familieforbund vil at sykelønnsordningen beholdes i sin nåværende form. Dette er en forutsetning dersom inkluderende arbeidsliv og reduksjon av sykefravær skal fungere etter intensjonene i avtalen mellom partene i arbeidslivet.

Som interesseorganisasjon for kvinner og familie ser vi farene ved den meldte endringen. Særlig vil den kunne gi uheldige utslag i forhold til utpregede kvinneyrker, både innenfor privat og offentlig sektor.

Vi er redd for at ansatte innen helse/omsorg, renhold, hotell/næringsmiddel kan havne i en ”ond sirkel” der økt bruk av sykemeldinger og uførepensjonering fører til utestenging fra arbeidslivet.
Kvinner som i dag ikke er i lønnet arbeid vil få enda større problemer med å få jobb, fordi arbeidsgivere vil se dem som en potensiell utgiftspost.

For ytterligere informasjon, ta
kontakt med forbundsleder Bjarnhild Hodneland tlf 55193012/92893155,
1.nestleder Ann-Louis Nordstrand tlf.91594612, 2.nestleder Grete
Nordbæk tlf. 97061098

+