En av ti kontrollerte dagligvarebutikker i landet med ferskvareavdeling, har ikke etablert internkontroll i virksomheten, viser en undersøkelse gjennomført av 32 kommunale næringsmiddeltilsyn (KNT) i oktober og november 2003.

Det betyr at de ikke har klare rutiner for hvordan de skal håndtere feil knyttet til for høye temperaturer i kjøledisker, varehåndtering eller hygiene. Resultatet sett under ett kan ikke sies å være tilfredsstillende, heter det i rapporten fra Mattilsynet.

Bare 58 prosent av utsalgsstedene kom gjennom kontrollen uten bemerkninger og hele 12 prosent hadde ikke påkrevd kontroll med forhold som innebærer reell helsefare (kritiske kontrollpunkter).

Med den fokus som har vært på dagligvarebransjen den siste tiden, hadde man ventet større grad av etterlevelse. Det er overraskende å registrere at noen virksomheter knapt kan sies å ha rutiner i det hele tatt, og forbausende at de ikke benytter seg av internkontrollen til å erfare og lære gjennom egne feil, skriver Mattilsynets nettutgave, Matportalen.no 

Store forbedringer
Ifølge Mattilsynet er ikke konklusjonen like rettferdig for alle aktører i bransjen. Selv om man i denne undersøkelsen ikke har vært selektive i forhold til butikker og kjeder, kan KNT rapportere om betydelige forbedringer innenfor enkelte kjeder og sammenslutninger

Dette gjelder særlig i Østlandsområdet, hvor det er lettere å trekke sammenligninger mellom situasjonen nå og erfaringer fra tidligere undersøkelser.

KNT Asker og Bærum nevner spesielt at noen kjeder har arbeidet svært mye med matsikkerhet og at forbedringene her er store. Av 11 kontrollerte virksomheter, påpeker KNT Asker og Bærum at 10 av dem kommer fra Norgesgruppen (Meny og Centra).

Fokus på etternølere
Ut over dette gir undersøkelsen ikke grunnlag for å peke ut typer av butikker eller kjeder som utmerker seg i noen spesiell retning. Undersøkelsen fokuserte på butikkenes kjennskap til regelverket og om de hadde etablert rutiner for å følge opp dette.

Granskingen var begrenset til temperaturkontroll, varehåndtering og driftshygiene, basert på resultatene fra tidligere undersøkelser. Utvalget av virksomheter er ikke nødvendigvis helt representativt.

Tilsynsbesøk
Selv om man i utgangspunktet anbefalte KNT å gjøre et tilfeldig og representativt utvalg blant sine tilsynsobjekter, har enkelte tilsyn plukket ut virksomheter hvor det i første rekke har vært behov for tilsynsbesøk.

KNT Oslo nevner at det meste av utvalget har skjedd blant virksomheter som manglet godkjenning eller hvor de hadde fått klage på forholdene. KNT Oslo konkluderer med at bare 3 av 11 virksomheter har etablert internkontroll.

Det konkluderes i rapporten med at det i tiden fremover er behov for at Mattilsynet har fokus på etternølerne – de som ikke har internkontrollen på plass og ikke har hånd om de kritiske kontrollpunktene.

Kilde: Mattilsynet