(Nett kvinner & familie): – Regjeringen plasserer FNs kvinnekonvensjon på sidelinjen, sier Anne Hellum, professor ved Avdeling for kvinnerett ved Universitetet i Oslo, til kilden.forskningsradet.no.

Regjeringen har i dag foreslått at kvinnekonvensjonen skal tas inn i norsk lov gjennom likestillingsloven. Hellum vil heller gjøre kvinnekonvensjonen til del av menneskerettsloven, men barne- og familieminister Laila Dåvøy er ikke enig.

– Forbudet mot diskriminering på grunnlag av kjønn er en av grunnpilarene i menneskerettighetene. Det er viktig å ha en likestillingslov som er med og sikrer dette, sier statsråd Laila Dåvøy til odin.no.

Dåvøy mener det er viktig å gå foran og ta grep som gir internasjonale konsekvenser om menneskerettigheter og høyere status i nasjonal lovgiving. Hellum mener det innebærer isolering.

– Å plassere FNs kvinnekonvensjon i likestillingsloven innebærer å gjøre den til et isolert særområde, påpeker Hellum. Hun mener dette er stikk i strid med prinsippet om mainstreaming, som vil si at kvinnekonvensjonen skal integreres på alle samfunnsområder, skriver kilden.forskningsradet.no 

– FN har systematisk fulgt opp dette prinsippet de siste ti årene og mainstreamingsprinsippet er nedfelt i EU-traktatens artikkel 3. Noe også Norge er bundet av, understreker hun.

Bryter loven
Forskningsrådet stiller også spørsmål om hvordan FNs kvinnekonvensjon kan bli til del av norsk lov og at det vil få betydelige praktiske konsekvenser. Anne Hellum viser til at likestillingsloven i dag i praksis viker for andre lover.

– At likestillingsloven viker henger blant annet sammen med at den er dårlig kjent og har lav status blant praktiserende advokater, forvaltningsjurister og dommere, sier hun.

Helsedepartementet og Stortinget har imidlertid unnlatt å følge opp dette vedtaket, ved å ikke bevilge pengene som skal til for å få lik pris.

– Dermed bryter de både med norsk lov og menneskerettighetene. Dette eksempelet viser tydelig at både likestillingsloven og kvinnekonvensjonen har lav status og er dårlig kjent i norsk forvaltning. Vedtak som strider mot disse lovene gjøres uten at det får konsekvenser. Og slik virker det som Regjeringen vil at det skal fortsette, understreker hun.

Bekymret for religionsfriheten
Hellum mener det er av stor praktisk betydning at kvinnekonvensjonen inkorporeres gjennom menneskerettsloven. Dette ville i såfall innbære at Sivilombudsmannen skulle kontrollere oppfølgingen av kvinnekonvensjonen i likhet med de andre konvensjonene.

For det er nylig bestemt at Sivilombudsmannen skal overvåke forvaltningens etterlevelse av menneskerettighetene.

Om kvinnekonvensjonen unntas fra denne ordningen mener hun det vil bety en relativ svekkelse av kvinners rettsvern. Så kan man spørre hvorfor Regjeringen ikke vil gjøre kvinnekonvensjonen til del av menneskerettsloven. Anne Hellum mener dette blant annet skyldes bekymringer for religionsfriheten, skriver kilden.forskningsradet.no

– I internasjonal rett blir det mer og mer slik at religionsfriheten ikke automatisk har forrang framfor andre menneskerettigheter. Det foretas i stedet en balansegang mellom ulike typer menneskerettigheter, sier hun.

Kilde: Kilden. Forskningsrådet

Kilde: Barne- og familiedepartementet