K&F tar i sitt høringssvar om ny barnehagelov opp åpne barnehager – et viktig lavterskeltilbud for barn og voksne.

”Åpne barnehager er et lavterskeltilbud der foreldre og barn kan komme og gå som de selv ønsker. Erfaringer fra dette arbeidet viser at åpne barnehager kan bidra til integrering av både barn og voksne. Det er derfor litt underlig at det ikke til nå har vært satset mer på denne barnehagetypen, sier Elisabeth Rusdal, forbundsleder i Norges Kvinne- og familieforbund (K&F)”

I dag går høringsfristen ut på NOU 2012:1 Til barns beste – Ny lovgivning for barnehagene. I utredningen omtales åpne barnehager som positivt tiltak, men det er ingen forslag om åpne barnehagers situasjon i fremtiden. Da hjelper det lite med positiv omtale.

Mange av de åpne barnehagene drives av frivillige organisasjoner som ikke er opptatt av økonomisk utbytte, men eiere som ønsker å gi bidrag til gode oppvekstvilkår for barn og skape møteplasser i nærmiljøet.

Åpne barnehager sikrer et pedagogisk tilbud til de barna som ikke går i vanlig barnehage. I og med at de foresatte er sammen med barna i barnehagen, gir dette unike muligheter for veiledning og svare på spørsmål i forhold til det enkelte barns der og da. Åpen barnehage gir et sosialt fellesskap og åpner for muligheter for unge foreldre til å utveksle erfaring og i et mer uformelt miljø kunne søke råd og hjelp i omsorgen for barnet. Med utvidelse av foreldrepermisjon kan åpen barnehage være et godt tilbud og en myk overgang til annen barnehage senere.

Vilkårene for drift av åpen barnehage er vanskelig økonomisk. Regelverket om hvordan en skal telle antall barn varierer fra kommune til kommune og gir usikre økonomiske vilkår. Norges Kvinne- og familieforbund ber derfor om at det må komme klare regler om dette. Åpen barnehage er barnehage og kommer innunder de krav som stilles til barnehagedrift. Da må også deres muligheter for tilskudd følge samme regler som barnehagene.

”I og med at dette lavterskeltilbudet viser seg å være viktig som et integreringstiltak håper vi at regjeringen nå vil satse på å bedre vilkårene for drift av åpen barnehage og satse mer på denne barnehageformen, avslutter forbundsleder Elisabeth Rusdal.”

 K&Fs høringssvar til NOU 2012:1 – Til barnas beste, ny lovgivning for barnehagene.

For ytterligere kommentarer kan forbundsleder Elisabeth Rusdal kontaktes på mobiltelefon: 913 28 164