-Den fortsatte veksten i antall uførepensjonister er bekymringsfull, sier sosialminister Ingjerd Schou i en kommentar til trygdeetatens uføretall for 2003. Regjeringen vil nå satse på bedre og raskere oppfølging av den enkelte. Over 300.000 mennesker er uføretrygdet i landet.

Sosialministeren hevder at uførereformen med innføring av tidsbegrenset uførestønad, som trådte i kraft fra årsskiftet, vil bidra til at færre i fremtiden stenges varig ute fra arbeidslivet.

-Det er viktig at sykmeldte holder kontakt med arbeidslivet. Vi vet at jo lengre man går på passive ytelser, desto større er sannsynligheten for at man ikke kommer tilbake til arbeid, sier Schou.

Tiltak
Regjeringen har satt i gang tiltak for å få sykmeldte raskere i gang med yrkesrettet attføring. Utsiktene til å komme tilbake til jobb er større hvis yrkesrettede tiltak settes i verk tidlig. Over 300.000 mennesker i Norge er uføretrygdet og antallet stiger for hver måned.

Dette vil også bidra til at flere slipper å bli varig uføre, sier Schou. Innføring av tidsbegrenset uførestønad skal bidra til at alle som har en viss arbeidsevne i behold, eller når fremtidig arbeidsevne er usikker, skal kunne komme tilbake til arbeidslivet etter en periode på ett til fire år.

Tilbake til arbeid
Det skal utarbeides en individuell plan for den enkelte, og vedkommende skal få oppfølging og hjelp til å komme tilbake til arbeid fra trygdekontoret, eventuelt i samarbeid med Aetat.

-For at uføre skal kunne komme tilbake til arbeid må arbeidsgiverne gi dem en sjanse. Skal avtalen om inkluderende arbeidsliv virkelig realiseres, må virksomhetene sette større fokus på IA-avtalens målsettinger om å ansette flere med redusert funksjonsevne, og å redusere avgangsalderen, dvs. hindre utstøting gjennom uførepensjon eller tidlig pensjonering som AFP, sier sosialministeren.

IA-bedrifter skal ha et spesielt ansvar for å tilby tiltaksplasser og jobb for yrkeshemmede. De vil være naturlige samarbeidspartnere for Aetat i arbeid med å få flere funksjonshemmede inn i arbeidslivet.

Kilde: Sosialdepartementet