Senter for Krisepsykologi (SfK) i Bergen og Alternativ til Vold (ATV) i Oslo og Telemark starter nå et treårig prosjekt for mer effektiv hjelp til barn som lever i voldelige familier. Barne- og familiedepartementet bevilger 4,4 millioner kroner på årets budsjett, slik at prosjektet kan realiseres.

–Økt innsats for å hjelpe barn som opplever vold i familien er helt nødvendig, sier barne- og familieminister Laila Dåvøy.

”Barn som lever med vold i familien” blir et nasjonalt prosjekt. SfK og ATV vil etablere dialog med flere førstelinjetjenester, i første rekke utvalgte familievernkontor og barnevernkontor, barne- og ungdomspsykiatrien og krisesentre.

Varige skader
-Barn som er vitne til eller selv utsettes for vold i familien blir påført alvorlige, ofte omfattende og som regel varige skader, understreker Laila Dåvøy.

Barne- og familieminsteren mener det får store negative konsekvenser, både et selv og samfunnet.

-Vi plikter å gjøre vårt beste for at slike barn får så god og tidlig hjelp som mulig, sier Dåvøy.

Ny dokumentasjon
Målsettingene med ”barn som lever med vold i familien” er i første rekke å fremskaffe ny dokumentasjon og innsikt om de skader som påføres voldsutsatte barn.

Det skal utvikles metoder for bedre hjelp til voldseksponerte barn og unge sikre effektiv utnyttelse av ny dokumentasjon og metoder gjennom formidling av innsikt og kunnskap til hjelpetjenester.

Familiesamarbeid
Det vil skje i direkte kontakt med aktuelle familier. Som ledd i prosjektet vil ATV opprette kliniske tilbud i Oslo og Telemark, til barn og familier som er vitne til vold i familien.

SfK i Bergen vil etablere et terapeutisk tilbud ved en egen klinikk som lever med vold – til familier der barna har blitt utsatt for mishandling og vold.

Kilde: Barne- og familiedepartementet