-Regjeringen presenterer den største satsingen på barnehager noensinne. Vi legger opp til en betydelig utbygging av nye barnehageplasser neste år, og en samlet offentlig finansiering på 80 prosent, sier barne-og familieminister Laila Dåvøy.

Fra 1. mai 2004 innføres en maksimalpris for foreldrebetaling på 2 750 kroner.
I sitt budsjettforslag for 2004 følger regjeringen opp barnehageforliket som ble
inngått på Stortinget 11. juni i år.

Regjeringens forslag innebærer en økning av de statlige bevilgningene til
barnehager med om lag 2,8 milliarder kroner i forhold til saldert budsjett for
2003. Det tilsvarer en reell vekst på mer enn 2,3 milliarder kroner.

Økningen inkluderer effekten av skattefritak for arbeidsgivers betaling av
barnehageplasser for ansattes barn og momskompensasjon. Det legges inn midler i
budsjettet slik at den samlete offentlige finansieringen vil være på 80 prosent
fra 1. mai 2004.

12 000 nye plasser
Dette forutsetter at kommunene samlet
sett opprettholder sin finansiering på dagens nivå. 12 000 nye barnehageplasser
Barnehageplass til alle som ønsker det er Regjeringens viktigste mål i
barnehagesektoren.

Det legges inn 260
millioner kroner til drift av nye barnehageplasser til 12 000 barn. Ordningen med
investeringstilskudd til nye barnehageplasser videreføres for å stimulere til økt utbygging.

Satsene for investeringstilskuddet er redusert som følge av innføring av ny
lov om momskompensasjon fra 1. januar 2004. Barnehageeiere vil få reduserte
drifts- og investeringskostnader som følge av at de får refundert
merverdiavgift.

Fleksibilitet
Maksimalpris fra 1. mai 2004 1. mai 2004
innføres en maksimalpris på foreldrebetalingen på 2 750 kroner (2 500 kroner
pris- og kostnadsjustert). I tråd med barnehageforliket åpnes det for noe
fleksibilitet dersom barnehagen er truet av nedleggelse eller kvaliteten rammes.

I slike tilfeller kan maksimalprisen overstiges dersom barnehagens
samarbeidsutvalg gir sin godkjenning. Regjeringen sender i høst på høring
forslag til forskrift om foreldrebetaling, som blant annet vil gi nærmere regler
om fleksibel maksimalpris.

I arbeidet med forskriften vil det også bli vurdert regler om ulike
moderasjonsordninger. Innføringen av trinn to vil være avhengig av om målet om
tilnærmet full behovsdekning nås i 2005. Fra 1. august 2005 planlegges det å
innføre trinn to med en maksimalpris på 1 500 kroner i 2002-kroner.

Likeverdig behandling
Før dette innføres skal det også foretas en evaluering av
erfaringene med maksimalpris. Gjeldende satser for det ordinære statstilskuddet
foreslås videreført med en generell prisjustering.

Dette innebærer at også i 2004 vil private barnehager motta mer i
statstilskudd enn offentlige barnehager. Hensikten med dette er å kompensere
private barnehager for lav kommunal finansiering og bidra til økonomisk
likeverdig behandling.

Det foreslås å sette av om lag 500 millioner kroner til en skjønnspott som
skal forvaltes av fylkesmennene. Skjønnspotten er større enn hva som ligger i
barnehageforliket, men økningen er nødvendig for å utjevne kostnadsforskjeller
mellom kommunene knyttet til oppfølging av barnehageforliket.

Bedre ordninger
Regjeringen vil i høst sende på høring
forslag til forskrift om økonomisk likeverdig behandling. Regjeringen vil i
løpet av høsten 2003 også forelegge Stortinget forskrift om skattefritak for
arbeidsgivers betaling av barnehageplasser for ansattes barn i tråd med
Stortingets vedtak.

Bedre ordninger med særlige behov Regjeringen foreslår å endre
tildelingskriteriene for tilskuddet til tiltak med funksjonshemming i
barnehage. Forslaget innebærer at tilskuddet vil bli tildelt etter antall barn
1–5 år i kommunen. Omleggingen vil skje over 2 år, for 2004 tildeles halvparten
av midlene etter nåværende kriterier, mens resten tildeles ut fra antall barn.

Dagens tilskudd til tospråklig assistanse i barnehage avvikles 1. august
2004, som foreslått i kommuneproposisjonen i vår. En ny tilskuddsordning
opprettes. Det nye tilskuddet skal tildeles kommunene ut fra antall
minoritetsspråklige barn mellom 1 og 5 år som går i barnehage.

Endringene gir mer målrettede ordninger, hvor tildelingen av midler vil være
mer i tråd med behovene i den enkelte kommune. Regjeringen foreslår i tillegg å
styrke tilskuddet til samiske barnehagetilbud med 2 millioner kroner i 2004.

Kilde: Barne- og familiedepartementet
http://odin.dep.no/bfd/norsk/aktuelt/pressen